Služba péče pro děti do 3 let - bývalé jesle

Služba péče pro děti - pravidla provozu

Pravidla a podmínky provozu služby péče pro děti ke stažení.

Více…

Služba péče pro děti - výroční zpráva 2015

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2015 pro službu péče pro děti

Více…

Služba péče pro děti - výroční zpráva 2016

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2016 pro službu péče pro děti

Více…

Služba péče pro děti - výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let

Více…

Služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte - bývalé jesle

Jedná se o činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o svěřené dítě, která je poskytována v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, dovedností, kulturních a hygienických návyků. Cílem je spokojené, všestranně se rozvíjející dítě, které je ve třech letech připraveno pro vstup do MŠ.

S dětmi pracujeme dle vypracovaných měsíčních a týdenních výchovných plánů, jejichž cílem je rozvoj tělesných a duševních schopností dítěte, hudebně pohybových projevů, upevňování hygienických návyků, rozvíjení sebeobsluhy, stolování a příprava na přechod do MŠ.

Měsíční plány jsou rozděleny na plán výchovy a obsah péče. Plán výchovy obsahuje výchovu rozumovou, pracovní, hudební, výtvarnou a tělesnou. Během týdne každá dětská skupina prostřídá denně jednu složku výchovy. Ukázky dětských prací vystavujeme formou výstavky a nástěnek v přijímací místnosti. Při odchodu dítěte ze zařízení informujeme rodiče o průběhu dne. Velkou pozornost věnujeme zdravému tělesnému vývoji a otužování formou denního pobytu venku na zahradě nebo na vycházce. Denně sledujeme stav ovzduší a pouze za nepříznivých povětrnostních a  ozptylových podmínek omezíme pobyt venku.

Kritéria pro přijetí

Při rozhodování o přijetí dítěte do služby budou zvážena jednotlivá kritéria a podmínky s ohledem na kapacitu zařízení:

  1. podaná řádně vyplněná žádost o zařazení do pořadníku,
  2. dosažení věku dítěte 18 měsíců do doby dovršení věku vstupu do mateřské školy,
  3. dobrý zdravotní stav, bez nutnosti užívání léků po dobu pobytu ve službě,
  4. potvrzení o zdravotním stavu a souhlas se vstupem do kolektivu od ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost,
  5. předložení očkovacího průkazu či potvrzení od praktického lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
  6. soběstačnost dítěte s přihlédnutím k věku,
  7. osoba odpovědná za výchovu dítěte (zákonný zástupce) není příjemcem peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku,
  8. absolutní přednost vzniká, pokud osoba odpovědná za výchovu dítěte (zákonný zástupce) relevantním způsobem doloží, že je zaměstnána či má příslib zaměstnání,
  9. absolutní přednost vzniká, pokud osoba odpovědná za výchovu dítěte (zákonný zástupce) relevantně doloží, že místem trvalého pobytu dítěte je obec Litoměřice.

pdfFormulář „Žádost o zařazení do pořadníku“ je ke stažení ZDE (PDF, 300 kB)

Právní podklady

Dne 31. 10. 2012 Zastupitelstvo města Litoměřice na základě doporučení Rady města Litoměřice schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum – SRDÍČKO. V rámci uvedeného dodatku je od 1. 1. 2014 předmět činnosti navazující na hlavní účel organizace služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte v organizaci. Zřizovatel uvedenou službu schválil jako alternativu jeslí, které Centrum – SRDÍČKO provozovalo a na základě zákona ust. § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění posledních předpisů, musí být provoz jeslí jako zdravotnického zařízení k 31. 12. 2013 ukončen.

Péče o děti předškolního věku zajišťována touto formou, je poskytována pouze v režimu obecných právních předpisů bez konkrétního právního podkladu. V praxi to znamená, že žádný zvláštní právní předpis nestanoví podmínky provozování a poskytování služby. Stanovení těchto podmínek poskytování služby je čistě na poskytovateli této služby, neboť mu takovou povinnost žádný právní předpis neukládá.

Vzhledem ke shora uvedenému byly radou města schváleny Pravidla provozu a poskytování služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let věku v denním režimu.

Tímto mohla být schválena varianta, která umožnila poskytovat službu pro děti tak nízkého věku.

foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg
foto9.jpg
foto10.jpg
foto11.jpg
foto12.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
foto15.jpg
foto16.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg