Ceník

Ceny služeb od 1. 9. 2019

Sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Pro uživatele s trvalým pobytem v Litoměřicích

do 7 let věku

32,- Kč za hodinu

od 7 let do 18 let věku

42,- Kč za hodinu

nad 18 let

57,- Kč za hodinu

Výše úhrady pro uživatele s trvalým pobytem mimo obec Litoměřice

79,- Kč za hodinu bez ohledu na věk

Od 1. 1. 2019 je nastavený automatický systém zvyšování částečných neinvestičních nákladů promítajících se do úhrad za poskytování sociální služby denní stacionář v Centru SRDÍČKO na úhrady, které budou kontinuálně odrážet navýšení příspěvku na péči pro osoby závislé na pomoci druhých, a to vždy s platností od nabytí novely zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky, s navýšením původních úhrad vždy o 2,00 Kč za 1 hodinu poskytované péče u všech věkových kategorií bez ohledu na místo trvalého bydliště a bez ohledu na stupeň závislosti či věk.

Výše úhrady se poměrně krátí, pokud poskytování služby netrvá celou hodinu.

Fakultativní služby:

Canisterapie - výše spoluúčasti za poskytnutí služby je vypočtena dle koeficientu 50% fakturované ceny uživatel a 50% fakturované ceny uhradí Centrum – SRDÍČKO.Úhrada za canisterapii se odvíjí dle aktuální výše výpočtu, popř. dle požadavků externího poskytovatele.                                                          

Hiporehabilitace  - je zdarma, neboť Centrum – SRDÍČKO zajišťuje na své náklady dopravu do místa poskytování služby.                                                        

Vnitřní bazén v organizaci -  je pro uživatele ve věku od 3 do 26 let  v časech dle provozního řádu je ve výši 20 Kč za 1 využití.                                       

Fyzioterapie -  jako zdravotní služba je zdarma, a to na základě předloženého platného a relevantního poukazu na konkrétní zdravotní pojišťovnou smluvně dojednaný zdravotní výkon.                                                                                                                                                                                                                

V rámci dalších fakultativních odborných činností-služeb nastavení automatického systému v případě účtování částečných neinvestičních nákladů promítajících se do úhrad za zajištění a čerpání fakultativních služeb, které budou odrážet koeficient 7% osobních či fakturovaných nákladů ve vztahu k organizaci za skupinové odborné činnosti a v plné výši osobních či fakturovaných nákladů ve vztahu k organizaci za individuální odborné činnosti. Jedná se o fakultativní odborné činnosti - služby – muzikoterapie (skupinová terapie), ergoterapie (skupinová terapie), arteterapie (skupinová terapie), logopedie (inviduální terapie), dramaterapie (inviduální terapie). 

Všechny nabízené fakultativní služby, krom zdravotní služby fyzioterapie, jsou prováděny nad rámec základních činností, z toho vyplývá účtování běžných základních činností dle platného Úhradovníku

 

Dětská skupina - JESLIČKY ve formě SLUŽBY PÉČE PRO DĚTI VE VĚKU OD 18 MĚSÍCŮ DO 3 LET - výše úhrady za měsíc

v rámci platnosti smlouvy o   poskytování služby je výše neměnná, a to i v případě absence dítěte či   permanentní docházky  

výše   neinvestičních nákladů/příspěvku

 za dobu jednoho kalendářního měsíce

1 000,00 Kč

 

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA - výše úhrady za měsíc

v rámci platnosti smlouvy o   poskytování služby je výše neměnná, a to i v případě absence dítěte či   permanentní docházky  

výše   neinvestičních nákladů/příspěvku

 za dobu jednoho kalendářního měsíce

500,00 Kč

 

využití vnitřního bazénu

1   využití

v časech   dle provozního řádu a možností Poskytovatele

20,00 Kč

 

Ceny stravného

STRAVNÉ PRO VŠECHNY SLUŽBY

  Dětská skupina - JESLIČKY ve formě  služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let     

do 3 let

snídaně/svačina

12 Kč

oběd

14 Kč

 

svačina

9 Kč

 

celkem

35 Kč

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA 

od 3 do 6 let

snídaně/svačina

12 Kč

Denní stacionář

oběd

16 Kč

1

svačina

9 Kč

 

celkem

37 Kč

Denní stacionář

od 7 do 10 let

snídaně/svačina

14 Kč

 

oběd

18 Kč

2

svačina

10 Kč

 

celkem

42 Kč

Denní stacionář

od 11 do 14 let

snídaně/svačina

14 Kč

 

oběd

19 Kč

3

svačina

10 Kč

 

celkem

43 Kč

Denní stacionář

od 15 do 18 let

snídaně/svačina

15 Kč

 

oběd

21 Kč

4

svačina

10 Kč

 

celkem

46 Kč

Denní stacionář

nad 18 let

snídaně/svačina

15 Kč

 

oběd

32 Kč

5

svačina

10 Kč

 

celkem

57 Kč

dietní režim pouze oběd v rámci sociální služby denní stacionář   - 3 kategorie

do 10 let

oběd

36 Kč

do 18 let

42 Kč

nad 18 let

75 Kč