Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, zdravotní službu Ambulantní dětský stacionář, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

Máte zájem o naše služby?

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte prosíme vždy předem, a to nejlépe v pracovních dnech v době od 12:00 hodin do 13:00 hodin, telefonicky vedoucí služeb a domluvte si termín schůzky. Kontakty jsou k dispozici v kolonce Kontakt. Děkujeme  

 

Zpracování osobních údajů příjemců služeb v našem zařízení ve smyslu  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Centrum SRDÍČKO, dále jen jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace organizace). Na Centrum SRDÍČKO je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS afh46c4, emailem na adrese centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz nebo poštou na adrese Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organiozaci  obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro organizaci je Lenka Stehlíková, zástupce ředitelky, tel. č. 731 512 199, email: ucetni@centrumsrdicko.cz, k zastižení v kanceláři v přízemí budova Revoluční 1846/32, každé pondělí v 10 - 15 hodin.

Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  

Inspekce poskytování sociální služby z MPSV ČR

Sociální služby denní stacionář v měsíci červenci 2017 prošla neohlášenou Inspekcí kvality z MPSV ČR.  Inspekce neshledala žádné nedostatky a tímto organizaci nebyla uložena žádná opatření či sankce. Kvalita poskytované služby denní stacionář  je dle inspektorů v rámci zákonných povinností téměř vždy hodnocena na výbornou.

 

Opět spolu

Dne 8. 3. 2018  se opět sešli naši příjemci služeb SRDÍČKA, tedy chronicky nemocné děti z ambulantního dětského stacionáře a uživatele ze sociální služby denní stacionář, která je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, se seniory Domova na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřce. Jednalo se již o třetí setkání uskutečněné ve velkém sále domova pro seniory, které navazovalo na projekt Mezigenerační mosty z  hudby. Obě zařízení připravila kulturní představení. Děti a uživatele z naší organizace pásmo básní, písniček i tanečků a senioři vystoupení plné melodických písniček. Přátelskou atmosféru podpořil pan Klaban, který všem pro radost skvělě zahrál na harmoniku. Nechybělo ani pohoštění a dárečky. Za SRDÍČKO jsme popřáli kytičkou všem přítomným ženám, jelikož byl Mezinárodní den žen! Domluveno bylo, že společná setkání budou pokračovat, neboť jsou pohlazením po srdi a po duši.

Opět spoluOpět spoluOpět spoluOpět spolu

   

 PROJEKT BAZÁLNÍ STIMULACE PRO HANDICAPOVANÉ

Nadace ČEZ logo

Ve dnech 27. až 29. 11. 2017  v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, příspěvkové organizaci Města Litoměřice, proběhl třídenní kurz bazální stimulace pro handicapované. Kurzu se zúčastnili zaměstnanci Centra SRDÍČKO a pečující osoby, které se starají o svého handicapovaného blízkého člena rodiny v domácím prostředí a využívají sociální služby denní stacionář v SRDÍČKU.  Vizí Centra SRDÍČKO je, že koncept bazální stimulace bude kontinuálně využíván ve vztahu k handicapovaným osobám jak v denním stacionáři, tak v jejich domácím prostředí a tímto bude dosaženo nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti péči okolí. Dále se projektu zúčastnili zaměstnanci organizací, které poskytují obdobné služby pro handicapované osoby. Jednalo se o organizace Farní charita Litoměřice, Hospic sv.Štěpána v Litoměřicích a CSP Litoměřice. Kurz byl pro všech 16  zúčastněných zcela zdarma, neboť byl hrazen z projektu, na který Centrum SRDÍČKO obdrželo finanční prostředky z NADACE ČEZ formou mobilní aplikace POMÁHEJTE POHYBEM. Centrum SRDÍČKO velice děkuje všem, kteří podpořili tento projekt, neboť využívání konceptu bazální stimulace, tedy stimulace vnímání, komunikace a pohybu, je zásadním předpokladem pro zajištění kvalitní péče handacapovaným osobám.      

Pomáhejte pohybem Děkujeme tedy jak Nadaci ČEZ, tak všem hodným lidem, kteří svou aktivitou generovali body a tím fin. prostředky pro náš projekt.

 

Projekt podpora efektivního rodičovství

V SRDÍČKU byl úspěšně ukončem projekt bezplatných workshopů pro pečující osoby zdravotně postižených osob. Celkem se  jednalo o 7 setkání (workschopů) v termínech: 4.9.2017, 22.9.2017, 10.10.2017, 24.10.2017, 30.10.2017, 21.11.2017 a 1.12.2017, v časovém rozpětí: od 8:30 hodin do 10:30 hodin. Workshopy vedl uznávaný odborník PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D., který účastníky setkávání, tedy zejména rodiče, intenzivně interaktivní, kreativní a poutavou formou vedl ke správnému uchopení své konkrétní rodičovské role v kontextu dosaženého věku jejich dítěte. Rodiče v roli pečujících osob byli na základě svých potřeb vedeni a motivováni k posilování svých rodičovských kompetencí. Projekt, který napsalo SRDÍČKO, reaguje na problematiku rodičů, kteří permanentně pečují o handicapované děti a tímto je chtěla organizace podpořit při jejich vyčerpávajícím a náročném poslání. Projekt byl z velké části financován z dotace, kterou poskytlo Město Litoměřice v rámci Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017. 

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Ambulantní dětský stacionář

Více…
Služba  péče pro děti - výroční zpráva 2017

Služba péče pro děti - výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let

Více…