Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
 budova kuchyň
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
budova 2019
budova jesle
budova zadní

Centrum – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, Dětskou skupinu - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let Dětská skupina - JESLIČKY, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

Žádáme všechny, kdo vstoupí do budovy naší organizace, aby akceptovali MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ a měli ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), tedy respirátor či obdobný prostředek.

Děkujeme za pochopení skutečnosti, že tímto chráníme nejenom sebe, ale i děti, uživatele a zaměstnance. 

  AKTUÁLNÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K EPIDEMICKÉ SITUACI 

POskytujeme bez omezení všechny služby, tj. Dětskou skupinu - JESLIČKY a ZDRAVOU ŠKOLIČKU, sociálníslužbu DENNÍ STACIONÁŘ, FYZIOTERAPII a pro příjemce služeb STRAVOVACÍ PROVOZ.        CESTY DO ZAHRANIČÍ A COVID-19

INFORMUJEME RODIČE DĚTÍ V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH, že pokud s dětmi vycestují či vycestovali mimo ČR, mají povinnost při návratu do ČR akceptovat aktuální OCHRANNÁ OPATŘENÍ vydaná Ministerstvem zdravotnictví včetně aktuálního Seznamu zemí s nízkým, středním, vysokým či extrémním rizikem https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. Další informace lze získat též na stránkách Ministerstva zahraničí https://www.mzv.cz/jnp/.

Pro děti, které dovrší 6 let věku, platí stejné povinnosti a pravidla, jako pro dospělé osoby, tedy dle míry rizika konkrétní navštívené země, pro zákonné zástupce těchto dětí v rámci prvního nástupu do naší dětské skupiny po absolvované cestě (dovolené) mimo ČR vyplývá povinnost postupovat dle aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem a extrémním rizikem  nákazy vyplývá povinnost zajistit test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 včetně písemného potvrzení o negativním výsledku antigenního testu, RT-PCR oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb či akreditovanou laboratoří či digitálním COVID certifikátem. Výjimky mají děti, které prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží se certifikátem a nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 do doby 180 dní od prvního pozitivního výsledku. Rodiče dítěte při nástupu do dětské skupiny po absenci delší, jak 5 kalendářních dnů, podepisují Čestné prohlášení a přijímají veškerou zodpovědnost, a to včetně následků v případě nesprávného postupu. Děkujeme za pochopení. Chráníme tak nejen Vaše dítě, ale i všechny ostatní včetně zaměstnanců. 

V rámci sociální služby DENNÍ STACIONÁŘ a zdravotní služby FYZIPOTERAPIE upozorňujeme naše uživatele, pacienti a jejich opatrovníky či zákonné zástupce, že při vycestování mimo ČR  mají povinnost při návratu do ČR akceptovat aktuální OCHRANNÁ OPATŘENÍ vydaná Ministerstvem zdravotnictví včetně aktuálního Seznamu zemí s nízkým, středním, vysokým či extrémním rizikem https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. Další informace lze získat též na stránkách Ministerstva zahraničí https://www.mzv.cz/jnp/. OCHRANNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví vztahuje pouze na zletilé uživatele, neboť  povinnost neplatí pro nezletilé osoby s poruchou  intelektu, s poruchou autistického spektra a dále osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží se certifikátem a nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 do doby 180 dní od prvního pozitivního výsledku. Uživatelé při nástupu do Denního stacionáře či pacienti při využití FYZIOTERAPIE po absenci delší, jak 5 kalendářních dnů, podepisují Čestné prohlášení (pozn. za uživatele v případě jejich nezletilosti či omezení svéprávnosti Čestné prohlášení podepisují zákonní zástupci a opatrovníci) a přijímají veškerou zodpovědnost, a to včetně následků v případě nesprávného postupu. Děkujeme za pochopení.  

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte prosíme vždy předem, a to nejlépe v pracovních dnech v době od 12:00 hodin do 13:00 hodin, telefonicky vedoucí služeb a domluvte si termín schůzky. Kontakty jsou k dispozici v kolonce Kontakt. Děkujeme.                                                                           

MÁME NOVÝ SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

Dne 9. 9. 2021 nám zástupci společnosti KOMPAKT spol s.r.o. slavnostně předali osobní automobil k čtyřletému užívání. Akce se zúčastnili i všichni ti, kteří se finančně spolupodíleli formou placené prezentační plochy umístěné na vozidle na zakoupení automobilu. Jednalo se především o obce a soukromé firmy, za což jim velmi děkujeme a bude nám ctí automobilem s jejich logem každodenně brázdit silnice a zajišťovat tak provoz zejména sociální služby Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním  postižením. Akce se zúčastnil i zástupce našeho zřizovatele Města Litoměřice, pan místostarosta Lukas Wünsch, neboť i zřizovatel přispěl nemalou finanční částkou. Všem zúčastněným naše organizace velice děkuje za jejich součinnost, solitaritu a sounáležitost:-) V záložce Sponzoři je seznam subjektů, které se finančně spolupodílely:-) 

sociální automobil 4sociální automobil 3sociální automobil 2

PŘIŠEL K NÁM DINOSAURUS S OŠETŘOVATELKOU

Dne 30. 6. 2021 k nám do Srdíčka přišel dinosaurus s ošetřovatelkou, od které jsme se dozvěděli plno nových informací o dinosaurech, zkamenělinách a éře před 540 až 250 miliony lety. Nechyběly soutěže a další zajímavá fakty. Akce byla částečně hrazena z projektu Města Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2021 a Centrem SRDÍČKO, vstup pro příjemce služeb byl zdarma.

2021_dino 2021_dino 2

 

očkování 8.6.2021 K.K.očkování 8.6.2021 očkování 8.6.21 M.R.OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH UŽIVATELŮ Z DENNÍHO STACIONÁŘE 

V Centru Srdíčko se dne 27. 4. 2021 a dne 8. 6. 2021 zdravotně handicapovaným uživatelům denního stacionáře otevřela očekávaná závora na cestě k lepším časům, neboť přímo v zařízení měli prostřednictvím mobilního očkovacího týmu možnost nechat se očkovat proti nemoci COVID-19.  V organizaci se řídí známým úslovím „Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, a proto neprodleně poté, co byla umožněna registrace k očkování chronicky nemocným osobám s poruchou intelektu, oslovilo litoměřickou nemocnici za účelem zajištění vakcinace svým příjemcům sociální služby v nerušeném a známém prostředí.  Pod taktovkou koordinátorky Kalábové a šikovných sestřiček a za dohlídky lékaře Balcara, a to včetně účasti opatrovníků uživatelů s omezenou způsobilostí, očkování proběhlo zcela bez problémů. Děkujeme:-)

očkování v DS 2očkování 8.6.V.G.očkování 8.6.21_A.P.

 • NETRADIČNĚ S TRADICEMI VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2020 ZE SRDÍČKA 

Zrodilo se vánoční přání ze Srdíčka, které má být pohlazením po duši.

Doufáme, že nebudete litovat, pokud věnujete 3 minuty svého času a náš videoklip si přehrajete.  Věříme, že Vám naleje do žil tu správnou vánoční atmosféru.

Odkaz na video na Youtube: https://youtu.be/vr9cZWARHYo

 Děkujeme za podporu a důvěru:-)

 • Soutěžíme o nejkrásnější vánoční stromeček

Zapojili jsme se do soutěže o nejrásnější vánoční stromeček. Soutěží Dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA (první 2 fotografie) a Dětská skupina JESLIČKY (druhé dvě fotografie). Hlasovat můžete od 11. 12. do 22. 12. 2020 na Facebooku Zahrada Čech s.r.o. Budeme rádi za každý hlas!

2020_ZŠ soutěž vánoční stromeček_děti2020_ZŠ soutěž vánoční stromek_stromek2020_J_soutěž_vánoční stromek_děti2020_J_soutěž_vánoční stromek_stromek

 • Přišel k nám Mikuláš

Sváťovo DIVIDLO nám přivolalo Mikuláše, a to pod taktovkou našeho zřizovatele Města Litoměřice. Nechyběly ani básničky, za které se rozdávaly balíčky:-)

2020 Mikuláš DS2020 Mikuláš J2020 Mikuláš ZŠ

 •  GDPR

Zpracování osobních údajů příjemců služeb v našem zařízení ve smyslu  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Centrum SRDÍČKO, dále jen jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základa vnitřní Směrnice, která je k nahlédnutí u níže uvedené zodpovědné osoby. Na Centrum SRDÍČKO je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS afh46c4, emailem na adrese centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz nebo poštou na adrese Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci  obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Za agendu ochrany osobních údajů včetně GDPR v rámci organizace zodpovídá Lenka Stehlíková, zástupce ředitelky, tel. č. 731 512 199, email: ucetni@centrumsrdicko.cz, k zastižení v kanceláři v přízemí budova Revoluční 1846/32, každé pondělí v 10 - 15 hodin.   

 • Inspekce poskytování sociální služby denní stacionář z MPSV ČR 

Sociální služba denní stacionář v měsíci červenci 2017 prošla neohlášenou inspekcí kvality z MPSV ČR. Inspekce neshledala žádné nedostatky a tímto organizaci nebyla uložena žádná opatření či sankce. Kvalita poskytované sociální služby byla dle inspektorů v rámci zákonných povinností téměř vždy hodnocena na výbornou.   

 • Jsme  proškolené pracoviště a supervidované pracoviště v rámci konceptu Bazální stimulace

Naše organizace se      přihlásila a dne 24. 4. 2019 úspěšně prošla odborným auditem zakladatelky   konceptu Bazální stimulace, PhDr. Friedlové, a byla certifikovaná podle      podmínek Mezinárodní asociace Bazální stimulace. Tímto je oficiálně  zařazena mezi proškolená pracoviště  a dále mezi supervidovaná    pracoviště, viz. odkaz https://www.bazalni-stimulace.cz/pracoviste/.

 • Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

   certifikace značka kvality

 • Získali jsme nejvyšší ocenění ZNAČKY KVALITY

certifikát značka kvality

 • Pořad KLÍČ a Srdíčko

  Srdíčko bylo 4. 3. 2020 od 16:20 hodin v televizi na ČT2 v pořadu KLÍČ, viz. odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/220562221700003/. Máme radost, jelikož jsme mohli ukázát část naší práce. Též jsme rádi, že konečně se začalo mluvit i o pečujících osobách (maminky, opatrovnice apod.), které se dnem i nocí starají o své zdravotně postižené děti a svěřence. 

 • Vydali jsme knihu a dosáhli tak zápisu do České knihy rekordů  
 • Od srdce k srdci, z ruky do rukykřest knihy + Ččský rekord

Díky knize Od srdce k srdci, z ruky do ruky, která je naším produktem charitativního projektu, byl  dne 27. 11. 2019 v Divadle Radka Brzobohatého www.divadlorb.cz v rámci slavnostního křtu zapsán Český rekord https://www.facebook.com/agenturadobryden/! Na zrodu této knihy se bez nároku na honorář podílelo 21 autorů a 6 ilustrátorů z celé republiky, a to např. Markéta Harasimová, Alena Mornštajnová, Martina Formanová, Michal Viewegh, Ivana Prudičová, Petr Urban, Jiří Žáček aj....

Knihu pokřtili její VIP kmotři Richard Genzer, Jan Rosák, Jiří Werich Petrášek, Simona Prasková, Slávek Boura a Miloš Šmídmajer s přáním úspěchu a rychlého prodeje.

Výtěžek z prodeje knihy poslouží k zakoupení speciálního terapeutického rezonančního křesla, popř. lůžka pro 24 zdravotně postižených uživatelů sociální služby denní stacionář, kterou Srdíčko poskytuje. Knihu lze zakoupit téměř ve všech prodejnách knih či na internetu. Celý projekt mohl být uskutečněn díky donátorům či vstřícným projevům různých subjektů, jako např. litoměřickým teplárnám Energie Holding a.s., Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s., Nadaci ČEZ,                          http://www.pomahejpohybem.cz/pomáhej pohybemNadatelství MaHa  https://www.nakladatelstvi-maha.cz/, Zahradě Čech s.r.o. http://www.zahradacech.cz/, fotografovi Radku Pěnkavovi,aj.VŠEM MOC DĚKUJEME!

Kdo má o zakoupení naší knihy zájem, nechť nám napíše na centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz, budeme jenom rádi:-) Kniha potěší Vaší mysl a  krom toho, uděláte dobrý skutek! Věříme, že bude takovým pohlazením po duši.

 křest I.křest II.křest III.křest IV.křest V.křest VI.

 

 • Získali jsme značku kvality

Velký úspěch a ocenění kvality naší práce   Svedli jsme náročný a vyčerpávající boj o Certifikát Značky kvality od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a počátkem roku 2019 jsme získali nejenom Certifikát, ale nejvyšší počet, tedy pět hvězdiček! Naše služba denní stacionář se tak dostala téměř jako jediná v ČR na nejvyšší příčku hodnocení kvality.  Dne 27. 3. 2019 jsme slavnostně převzali od předsedy Ing. Vopelky, předsedy APSS ČR - Ústeckého kraje CERTIFIKÁT ZNAČKY KVALITY, http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/?kraj=12

předání certifikátu značky kvaůityznačka kvality 3předání certifikátu značky kvality 1

 • Cvičný požární poplach

Dne 25. 9. 2020 všichni zaměstnanci a příjemci služeb absolvovali cvičný požární poplach. Zavolali jsme si k tomu hasiče z HZS v Litoměřicích, kteří všem ukázali hasičský automobil. Vše se zvládlo na jedničku s hvězdičkou, a to přestože nám počasí nepřálo a pršelo. Heslo naší organizace je:"Štěstí přeje připraveným!".

cviční požární poplach 1cvičný požární poplach 2cvičný požární poplach 3cvičný požární poplach 4

 • Návštěva GALERIE MARIONET - SVÁŤOVO DIVIDLO

Děti z DS - ZDRAVÉ ŠKOLIČKY dne 18. 6. 2020 navštívily v GALERII MARIONET, kterou má pod taktovkou SVÁŤOVO DIVIDLO, odkaz: https://www.svatovo-dividlo.cz/hvezdarna.html. Fotografie dokazují, že setkání se Sváťou včetně prohlídky krásných loutek, byl velkým zážitek a pohlezení po duši. Každý účastník si odnášel nejenom pírko splňující tajná přání, ale i dřevěnou pohádkovou loutku, která čeká, až děti vezmou štětec do ruky a domalují dle své fantazie. Návštěvu vřele doporučujeme všem:-) 

5 marionet2 marionet3 marionet

 • Předali jsme dětmi vyrobenou koláž v Domově pro seniory na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřice 

Paní učitelky dětem v rámci tématiky „musíme si pomáhat“ otevíraly okruhy vztahy mezi lidmi, úcta ke druhým, úcta ke stáří, pomoc druhým, atd. Společně pak všichni přišli na nápad, že by rádi koláž předali klientům Domova pro seniory na Dómském pahorku.  Dne 1. 7. 2020 venku před vchodem do budovy domova došlo k slavnostnímu předání v rámci kterého děti zazpívaly i zatančily. Všichni jsme byli rádi, že jsme mohli seniory potěšit. Moc pěkná akce to byla:-)

Koláž předání 1koláž předání 2koláž předání 3

 • Přišel k nám Spinosaurus

Na zahradu naší organizace nás koncem měsíce června 2020 přišel navštívit Spinosaurus s ošetřovatelkou. Dozvěděli jsme se zajímavá fakta o dinosaurech a mohli jsme si vzít do ruky a probádat různé zkameněliny. Nechyběl ani taneček Spinosaura včetně focení. Na závěr si všichni o ceny zasoutěžili. Akce byla hrazena z projektu Města Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2020 a Centrem Srdíčko.  

 

spinosaurus Spinosaurus 021Spinosaurus 069

 

 • Byl u nás Mikuláš a Sváťovo dividlo

Mikuláš I.Mikuláš 3Mikuláš 4

Na Mikuláše poslalo Město Litoměřice dětem i uživatelům sociální služby denní stacionář čokoládové balíčky, Sváťovo dividlo i Mikuláše samotného! 

 

 • Výlet do ZOOPARKU CHOMUTOV

Dne 17. 9. 2019 jsme vyrazili na celodenní poznávací výlet do Zooparku v Chomutově. Největší zoo v České rebulice nám pomohl zmapovat i vláček Amálka, který nás povozil po celém areálu. Cesta za poznáním mohla být uskutečněna díky projektu a následnému čerpání finančních prostředků  z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice pro rok 2019. Na úhradě dopravy se částečně  podílela i naše organizace.

zoopark chodmutov 1zoopark chomutov 3zoopark chomutov 4 

 • Planeta dinosaurů

Za zahradu naší organizace dne 27. 6. 2019  zavítal Tyranosaurus rex s ošetřovatelkou! Krom toho, že jsme si pravěkého dinosaura, který vydával i zvuky, mohli všichni pohladit a vyfotografovat, dozvěděli jsme se spoustu zajímovostí o světě pravěkých zvířat. Též jsme si zasoutežili a shlédli ukázku se sbírky zkamenělin-fosílií, kde nechyběl dinosauří zub, dráp, aj.  Akce byla hrazena z projektu Města Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2019 a Centrem SRDÍČKO.

2019_planeta dinosaurů2019_planta dinosaurů II.2019_planeta dinosaurů V.

 • Hranice handicapu

Uživatelé našeho denního stacionáře byli společností PARAHELP pozváni na akci HRANICE HANDICAPU, konající se v rámci projektu Hranice handicapu 3, který byl podpořen Ústeckým krajem, Skupinou ČEZ, Skupinou METROSTAV a Autodromem Most. Krom našich uživatelů, byly pozvány i  jejich pečující osoby, díky kterým mohou být v přirozeném domácím prostředí  a radovat se ze všech prožitků, zážitků a vjemů.  Akce se konala 22. 6. 2019  v Ústí nad Labem v rámci Golf resortu. Naši handicapovaní uživatelé včetně svých nejbližších si tento den maximálně užili. Celý  projekt pod taktovkou Zuzky Savara korunovala charitativní záštita určená naší organizaci s tím, že hráči golfu přispěli, jak mohli. Závěrem byly vydraženy i sportovní trička  s podpisem slavných tenistů. Nutno zdůraznit, že  krom suprově vydařené akce, si Srdíčko odvezlo, díky velkým srdcím všech golfových hráčů a díky Zuzce, která za Srdíčko bojovala jako lev, pro handicapované uživatelé finanční obnos ve výši 24  tis. Kč.  Za tuto částku jsme mohli nakoupit npro naše uživatele denního stacionáře iPad, který je značným přínosem, neboť zábavnou a hravou formou rozšiřuje komunikační schopnosti a dovednosti. Dále jsme mohli pořídit skříň na hygienické potřeby a speciální žínky umožňující realizovat koncept Bazální stimulace.  Děkujeme všem:-)    

bazální stimulace 1iPad v DSbazální stimulace 2

hranice handicapu 2019hranice handicapu 2019 2hranice handicapu 2019 3

Dětská skupina - JESLIČKY - výroční zpráva 2020

Dětská skupina - JESLIČKY - výroční zpráva 2020

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2019 pro službu Dětská skupina - JESLIČKY za rok 2020

Více…
Denní stacionář – výroční zpráva 2020

Denní stacionář – výroční zpráva 2020

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2020 pro službu Denní stacionář.

Více…