Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
 budova kuchyň
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
budova 2019
budova jesle
budova zadní

Centrum – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, Dětskou skupinu - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let Dětská skupina - JESLIČKY, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

 

INFORMACE - PREVENTIVNÍ OPATŘENI PŘED KORONAVIREM 

Centrum Srdíčko od 1. září 2020 v rámci Dětské skupiny – JESLIČKY a Dětské skupiny – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA s ohledem na nízký věk dětí včetně specifik cílové skupiny a s důrazem na eliminaci rizik před epidemii COVID-19 má tato opatření:

 • rodiče či doprovod dětí musí mít v budově ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, apod.)
 • děti i paní učitelky  v průběhu poskytování služby roušky nenosí, paní učitelky  mají roušky pouze při předávání dětí  
 • je třeba podepsat Čestné prohlášení, které je zde k dispozici ke stažení zde, popř. dokument lze vyžádat u paní učitelky. Čestné prohlášení se podepisuje v den nástupu, popř. pokud dítě má nespecifikovanou absenci ve službě delší než 5 dnů po sobě jdoucích a dále při případných předchozích projevech nemoci, viz. Čestné prohlášení
 • dětem při příjmu měříme tělesnou teplotu bezdotykovým teploměrem, pokud má dítě zvýšenou tělesnou teplotu, viz. stanovisko MZ, není přijato do služby (pozn. zaměstnanci si též měří tělesnou teplotu)
 • provoz se řídí  dále v analogii dle dokumentu, který byl vydán MŠMT,viz. provozní manuál doplnění k manuálu; a dále podle aktuálního pokynu MZ, viz. Mimořádné opatření platné od 10. 9. 2020
 • Děkujeme za pochopení, jde nám o Vaše děti a jejich zdraví! 

Provoz sociální služby Denní stacionář a zdravotní služba FYZIOTERAPIE se řídí dle MZ a pokynů KHS ÚL, viz.  Mimořádné opatření MZ a dále podle aktuálního pokynu MZ, viz. Mimořádné opatření platné od 10. 9. 2020,  vnitřních předpisů a dalších obecných požadavků či doporučení. Na základě vydání Mimořádného opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem s účinností od 24. července 2020 od 7.00 hodin do odvolání opět v sociální službě Denní stacionář a zdravotní službě Fyzioterapii nosíme roušky apod. Výjimku mají příjemci služeb, neboť mají poruchu intelektu a jejich mentální schopnosti neumožňují dodržování tohoto zákazu, viz. Mimořádné opatření KHS ÚL č. 1/2020. 

 • doprovod uživatelů zůstává před prostory Denního stacionáře 
 • je potřeba podepsat Čestné prohlášení. Prosíme, pamatujte na to, neboť bez tohoto Čestného prohlášení není možné uživatele přijmout do služby, a to pokud má nespecifikovanou absenci ve službě delší než 5 dnů po sobě jdoucích a dále při případných předchozích projevech nemoci, viz. Čestné prohlášení 
 • uživatelům při příjmu měříme tělesnou teplotu bezdotykovým teploměrem, pokud má uživatel zvýšenou  tělesnou teplotu, viz. stanovisko MZ, není přijat do služby (pozn. zaměstnanci si též měří tělesnou teplotu)
 • DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, JDE NÁM O OCHRANU ZDRAVÍ

Nadále se doporučuje sledovat především webové stránky MZČR http://www.mzcr.cz/ a krajských hygienických stanic http://www.khsusti.cz/, případně rovněž Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov, Vlády ČR https://www.vlada.cz/ 

Předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR či krajskými hygienickými stanicemi mají přednost před pravidly upravenými jinými zákony.  

 • MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte prosíme vždy předem, a to nejlépe v pracovních dnech v době od 12:00 hodin do 13:00 hodin, telefonicky vedoucí služeb a domluvte si termín schůzky. Kontakty jsou k dispozici v kolonce Kontakt. Děkujeme.  

 •  Pořad KLÍČ a Srdíčko

Srdíčko bylo 4. 3. 2020 od 16:20 hodin v televizi na ČT2 v pořadu KLÍČ, viz. odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/220562221700003/. Máme radost, jelikož jsme mohli ukázát část naší práce. Též jsme rádi, že konečně se začalo mluvit i o pečujících osobách (maminky, opatrovnice apod.), které se dnem i nocí starají o své zdravotně postižené děti a svěřence.  

 •  GDPR

Zpracování osobních údajů příjemců služeb v našem zařízení ve smyslu  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Centrum SRDÍČKO, dále jen jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základa vnitřní Směrnice, která je k nahlédnutí u níže uvedené zodpovědné osoby. Na Centrum SRDÍČKO je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS afh46c4, emailem na adrese centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz nebo poštou na adrese Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci  obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Za agendu ochrany osobních údajů včetně GDPR v rámci organizace zodpovídá Lenka Stehlíková, zástupce ředitelky, tel. č. 731 512 199, email: ucetni@centrumsrdicko.cz, k zastižení v kanceláři v přízemí budova Revoluční 1846/32, každé pondělí v 10 - 15 hodin.   

 • Inspekce poskytování sociální služby denní stacionář z MPSV ČR 

Sociální služba denní stacionář v měsíci červenci 2017 prošla neohlášenou inspekcí kvality z MPSV ČR. Inspekce neshledala žádné nedostatky a tímto organizaci nebyla uložena žádná opatření či sankce. Kvalita poskytované sociální služby byla dle inspektorů v rámci zákonných povinností téměř vždy hodnocena na výbornou.   

 • Jsme  proškolené pracoviště a supervidované pracoviště v rámci konceptu Bazální stimulace

Naše organizace se      přihlásila a dne 24. 4. 2019 úspěšně prošla odborným auditem zakladatelky   konceptu Bazální stimulace, PhDr. Friedlové, a byla certifikovaná podle      podmínek Mezinárodní asociace Bazální stimulace. Tímto je oficiálně  zařazena mezi proškolená pracoviště  a dále mezi supervidovaná    pracoviště, viz. odkaz https://www.bazalni-stimulace.cz/pracoviste/.

 • Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

   certifikace značka kvality

 • Získali jsme nejvyšší ocenění ZNAČKY KVALITY

certifikát značka kvality

 • Vydali jsme knihu a dosáhli tak zápisu do České knihy rekordů  
 • Od srdce k srdci, z ruky do rukykřest knihy + Ččský rekord

Díky knize Od srdce k srdci, z ruky do ruky, která je naším produktem charitativního projektu, byl  dne 27. 11. 2019 v Divadle Radka Brzobohatého www.divadlorb.cz v rámci slavnostního křtu zapsán Český rekord https://www.facebook.com/agenturadobryden/! Na zrodu této knihy se bez nároku na honorář podílelo 21 autorů a 6 ilustrátorů z celé republiky, a to např. Markéta Harasimová, Alena Mornštajnová, Martina Formanová, Michal Viewegh, Ivana Prudičová, Petr Urban, Jiří Žáček aj....

Knihu pokřtili její VIP kmotři Richard Genzer, Jan Rosák, Jiří Werich Petrášek, Simona Prasková, Slávek Boura a Miloš Šmídmajer s přáním úspěchu a rychlého prodeje.

Výtěžek z prodeje knihy poslouží k zakoupení speciálního terapeutického rezonančního křesla, popř. lůžka pro 24 zdravotně postižených uživatelů sociální služby denní stacionář, kterou Srdíčko poskytuje. Knihu lze zakoupit téměř ve všech prodejnách knih či na internetu. Celý projekt mohl být uskutečněn díky donátorům či vstřícným projevům různých subjektů, jako např. litoměřickým teplárnám Energie Holding a.s., Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s., Nadaci ČEZ,                          http://www.pomahejpohybem.cz/pomáhej pohybemNadatelství MaHa  https://www.nakladatelstvi-maha.cz/, Zahradě Čech s.r.o. http://www.zahradacech.cz/, fotografovi Radku Pěnkavovi,aj.VŠEM MOC DĚKUJEME!

Kdo má o zakoupení naší knihy zájem, nechť nám napíše na centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz, budeme jenom rádi:-) Kniha potěší Vaší mysl a  krom toho, uděláte dobrý skutek! Věříme, že bude takovým pohlazením po duši.

 křest I.křest II.křest III.křest IV.křest V.křest VI.

 

 • Získali jsme značku kvality

Velký úspěch a ocenění kvality naší práce   Svedli jsme náročný a vyčerpávající boj o Certifikát Značky kvality od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a počátkem roku 2019 jsme získali nejenom Certifikát, ale nejvyšší počet, tedy pět hvězdiček! Naše služba denní stacionář se tak dostala téměř jako jediná v ČR na nejvyšší příčku hodnocení kvality.  Dne 27. 3. 2019 jsme slavnostně převzali od předsedy Ing. Vopelky, předsedy APSS ČR - Ústeckého kraje CERTIFIKÁT ZNAČKY KVALITY, http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/?kraj=12

předání certifikátu značky kvaůityznačka kvality 3předání certifikátu značky kvality 1

 • Cvičný požární poplach

Dne 25. 9. 2020 všichni zaměstnanci a příjemci služeb absolvovali cvičný požární poplach. Zavolali jsme si k tomu hasiče z HZS v Litoměřicích, kteří všem ukázali hasičský automobil. Vše se zvládlo na jedničku s hvězdičkou, a to přestože nám počasí nepřálo a pršelo. Heslo naší organizace je:"Štěstí přeje připraveným!".

cviční požární poplach 1cvičný požární poplach 2cvičný požární poplach 3cvičný požární poplach 4

 • Návštěva GALERIE MARIONET - SVÁŤOVO DIVIDLO

Děti z DS - ZDRAVÉ ŠKOLIČKY dne 18. 6. 2020 navštívily v GALERII MARIONET, kterou má pod taktovkou SVÁŤOVO DIVIDLO, odkaz: https://www.svatovo-dividlo.cz/hvezdarna.html. Fotografie dokazují, že setkání se Sváťou včetně prohlídky krásných loutek, byl velkým zážitek a pohlezení po duši. Každý účastník si odnášel nejenom pírko splňující tajná přání, ale i dřevěnou pohádkovou loutku, která čeká, až děti vezmou štětec do ruky a domalují dle své fantazie. Návštěvu vřele doporučujeme všem:-) 

5 marionet2 marionet3 marionet

 • Předali jsme dětmi vyrobenou koláž v Domově pro seniory na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřice 

Paní učitelky dětem v rámci tématiky „musíme si pomáhat“ otevíraly okruhy vztahy mezi lidmi, úcta ke druhým, úcta ke stáří, pomoc druhým, atd. Společně pak všichni přišli na nápad, že by rádi koláž předali klientům Domova pro seniory na Dómském pahorku.  Dne 1. 7. 2020 venku před vchodem do budovy domova došlo k slavnostnímu předání v rámci kterého děti zazpívaly i zatančily. Všichni jsme byli rádi, že jsme mohli seniory potěšit. Moc pěkná akce to byla:-)

Koláž předání 1koláž předání 2koláž předání 3

 • Přišel k nám Spinosaurus

Na zahradu naší organizace nás koncem měsíce června 2020 přišel navštívit Spinosaurus s ošetřovatelkou. Dozvěděli jsme se zajímavá fakta o dinosaurech a mohli jsme si vzít do ruky a probádat různé zkameněliny. Nechyběl ani taneček Spinosaura včetně focení. Na závěr si všichni o ceny zasoutěžili. Akce byla hrazena z projektu Města Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2020 a Centrem Srdíčko.  

 

spinosaurus Spinosaurus 021Spinosaurus 069

 

 • Byl u nás Mikuláš a Sváťovo dividlo

Mikuláš I.Mikuláš 3Mikuláš 4

Na Mikuláše poslalo Město Litoměřice dětem i uživatelům sociální služby denní stacionář čokoládové balíčky, Sváťovo dividlo i Mikuláše samotného! 

 

 • Výlet do ZOOPARKU CHOMUTOV

Dne 17. 9. 2019 jsme vyrazili na celodenní poznávací výlet do Zooparku v Chomutově. Největší zoo v České rebulice nám pomohl zmapovat i vláček Amálka, který nás povozil po celém areálu. Cesta za poznáním mohla být uskutečněna díky projektu a následnému čerpání finančních prostředků  z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice pro rok 2019. Na úhradě dopravy se částečně  podílela i naše organizace.

zoopark chodmutov 1zoopark chomutov 3zoopark chomutov 4 

 • Planeta dinosaurů

Za zahradu naší organizace dne 27. 6. 2019  zavítal Tyranosaurus rex s ošetřovatelkou! Krom toho, že jsme si pravěkého dinosaura, který vydával i zvuky, mohli všichni pohladit a vyfotografovat, dozvěděli jsme se spoustu zajímovostí o světě pravěkých zvířat. Též jsme si zasoutežili a shlédli ukázku se sbírky zkamenělin-fosílií, kde nechyběl dinosauří zub, dráp, aj.  Akce byla hrazena z projektu Města Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2019 a Centrem SRDÍČKO.

2019_planeta dinosaurů2019_planta dinosaurů II.2019_planeta dinosaurů V.

 • Hranice handicapu

Uživatelé našeho denního stacionáře byli společností PARAHELP pozváni na akci HRANICE HANDICAPU, konající se v rámci projektu Hranice handicapu 3, který byl podpořen Ústeckým krajem, Skupinou ČEZ, Skupinou METROSTAV a Autodromem Most. Krom našich uživatelů, byly pozvány i  jejich pečující osoby, díky kterým mohou být v přirozeném domácím prostředí  a radovat se ze všech prožitků, zážitků a vjemů.  Akce se konala 22. 6. 2019  v Ústí nad Labem v rámci Golf resortu. Naši handicapovaní uživatelé včetně svých nejbližších si tento den maximálně užili. Celý  projekt pod taktovkou Zuzky Savara korunovala charitativní záštita určená naší organizaci s tím, že hráči golfu přispěli, jak mohli. Závěrem byly vydraženy i sportovní trička  s podpisem slavných tenistů. Nutno zdůraznit, že  krom suprově vydařené akce, si Srdíčko odvezlo, díky velkým srdcím všech golfových hráčů a díky Zuzce, která za Srdíčko bojovala jako lev, pro handicapované uživatelé finanční obnos ve výši 24  tis. Kč.  Za tuto částku jsme mohli nakoupit npro naše uživatele denního stacionáře iPad, který je značným přínosem, neboť zábavnou a hravou formou rozšiřuje komunikační schopnosti a dovednosti. Dále jsme mohli pořídit skříň na hygienické potřeby a speciální žínky umožňující realizovat koncept Bazální stimulace.  Děkujeme všem:-)    

bazální stimulace 1iPad v DSbazální stimulace 2

hranice handicapu 2019hranice handicapu 2019 2hranice handicapu 2019 3

Dětská skupina - JESLIČKY - výroční zpráva 2019

Dětská skupina - JESLIČKY - výroční zpráva 2019

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2019 pro službu Dětská skupina - JESLIČKY za rok 2019

Více…
Denní stacionář – výroční zpráva 2019

Denní stacionář – výroční zpráva 2019

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2019 pro službu Denní stacionář.

Více…