Fyzioterapie

Fyzioterapie - seznam kódů zdravotních výkonů

Zde si můžete stáhnout seznam kódů zdravotních výkonů jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Více…

Fyzioterapie - výroční zpráva 2021

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2021 pro službu fyzioterapie

Více…

Fyzioterapie - výroční zpráva 2022

zde je výroční zpráva 2022 -  Fyzioterapie - zdravotní služba

Více…

Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu. Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ jsou zejména ruce fyzioterapeutky, díky kterým získává pouhým okem nespatřené, a přesto nepostradatelné informace, které dokreslují celkový obraz pacientova problému. Hmatem je možné zjistit nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na případné reflexní změny.

Fyzioterapie je poskytována na základě doporučení lékaře odbornou zdravotní sestrou fyzioterapeutkou, která má osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Odborný zástup, garanci a metodické vedení rehabilitační péče zajišťuje MUDr. Hassan Mezian.

Místnost pro samotnou fyzioterapii je vybavena rehabilitačním lehátkem, elektrickým chodníkem, rotopedem, gymbally a dalšími rehabilitačními pomůckami. Fyzioterapeutka cvičí s dětmi metodou Vojty i Bobatha, podle doporučení ortopeda, neurologa či rehabilitačního lékaře.

V rámci fyzioterapie se využívá i vířivá koupel a vnitřní bazén.

SEZNAM KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ NASMLOUVANÝCH S VZP ČR (111), ZPMV ČR (211), VOZP ČR (201)

LETÁČEK FYZIOTERAPIE

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA_ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE_OPATROVNÍKA

PROVOZNÍ ŘÁD

FYZIOTERAPIE ETICKÝ KODEX

Práva a povinnosti pacienta

1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, jinak.

2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, kterou se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

3. Pacient má při poskytování zdravotní služby fyzioterapie dále právo:

 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytované zdravotní služby,
 • informování o svém zdravotním stavu a navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu (dále jen „informace o zdravotním stavu“),
 • klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny. Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý,
 • vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a určení osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi,
 • očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování,
 • nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,
 • nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient s omezenou svéprávností“),
 • přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy
 • být předem informován o úhradě zdravotních výkonů (v případě fyzioterapie formou zdravotních pojišťoven)
 • znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny,
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb,

4. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí

5. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Psem se speciálním výcvikem se pro potřeby věty první rozumí vodicí pes nebo asistenční pes.

6. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat.

7. Pacient (zákonný zástupce, opatrovník) je při poskytování zdravotních služeb povinen:

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
 • řídit se vnitřním řádem fyzioterapie
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování fyzioterapie
 • nepožívat během fyzioterapie alkohol nebo jiné návykové látky,
 • na žádost zdravotnického pracovníka prokázat svou totožnost občanským průkazem. Povinnost prokázat se občanským průkazem má také osoba, která uplatňuje právo na informace o zdravotním stavu. Jestliže pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník odmítne prokázat totožnosti, může poskytovatel odmítnout požadovanou součinnost nebo poskytování fyzioterapie
foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto5.jpg