Dětská skupina - JESLIČKY - služba péče pro děti od 18 měsíců do 3 let

Dětská skupina - JESLIČKY - výroční zpráva 2021

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2021 pro službu péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let Dětská skupina - JESLIČKY

Více…

Dětská skupina - JESLIČKY - výroční zpráva 2022

zde je výroční zpráva - Dětská skupina - JESLIČKY 2022

Více…

UPOZORNĚNÍ: Vážení rodiče, dovolujeme si Vás tímto informovat, že Dětská skupina – JESLIČKY bude mít v době plánovaného přerušení provozu: 

od 1. 7. do 12. 7. 2024. V rámci plánovaného přerušení provozu si Vás dovolujeme informovat, že nemáme možnost zajistit jinou dětskou skupinu, jako náhradní varianta v rámci péče o Vaše děti.  Bohužel nejsme v režimu MŠ, jelikož do sítě MŠ nespadáme.  

Zdvořile odkazujeme na ustanovení napsané ve smlouvě o poskytování služby bod 5., kterou jste podepsali a dále na zveřejněný Provozní řád bod 2.6., kde je přerušení provozu ukotveno: „Poskytovatel služby si vyhrazuje z  organizačních důvodů možnost bez zajištění náhradní či alternativní služby přerušení provozu nejdéle však na (15) patnáct pracovních dnů v roce s tím, že o tomto záměru bude Příjemce služby DS-J informovat nejméně (1) jeden měsíc před prvním dnem plánovaného přerušení poskytování služby předem.“ Děkujeme velice za pochopení. 

INFORMACE PRO RODIČE VZTAHUJÍCÍ SE K PŘESTUPU DĚTÍ DO DALŠÍHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě dochází do Dětské skupiny – JESLIČKY není zaručen automatický přestup do naší další DĚTSKÉ SKUPINY – ZDRAVÉ ŠKOLIČKY, která je určena starším dětem předškolního věku.  

Jestliže máte o tuto službu zájem, je na místě co nejdříve vyplnit formulář Požadavek o zařazení do pořadníku a tento vyplněný požadavek v průběhu roku předat či zaslat naskenovaný na email zdravaskolicka@centrumsrdicko.cz, viz. odkaz na Dětskou skupinu_ZDRAVÁ ŠKOLIČKA.

S Požadavky nečekejte na měsíc květen, neboť děti přijímáme po celý rok a máme omezenou kapacitu.

V případě, že nemáte v úmyslu využít naší Dětskou skupinu – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA či vzhledem k naplněné kapacitě, kdy není v našich silách požadavku vyhovět, je na místě v měsíci květnu v roce, kdy Vaše dítě dovrší 3 let, podat přihlášku do mateřské školy, viz. odkaz na MŠ Litoměřice https://www.skolky-ltm.cz/prijimani.html, popřípadě se s předstihem, a to dle předpokládaného ukončení docházky Vašeho dítěte,  domluvit s jiným zařízením či subjektem nabízející péči  o děti  předškolního věku. 

LETÁK DĚTSKÁ SKUPINA - JESLIČKY

DĚTSKÁ SKUPINA - JESLIČKY ve formě služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte. 

Jedná se o nevýdělečnou činnost spočívající v pravidelné péči o svěřené dítě, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte. Cílem je spokojené, všestranně se rozvíjející dítě, které je ve třech letech připraveno pro vstup do MŠ.

S dětmi pracujeme dle vypracovaných měsíčních a týdenních výchovných plánů - PLÁN VÝCHOVY A PÉČE, jejichž cílem je rozvoj tělesných a duševních schopností dítěte, hudebně pohybových projevů, upevňování hygienických návyků, rozvíjení soběstačnosti a sebeobsluhy, stolování včetně přípravy na  přechod do MŠ. Počet pečujících osob je nadstandatdní, neboť o 20 dětí pečují 4 tety ve skupinkách. Měsíční plány jsou rozděleny na plán výchovy a péče. Plán výchovy obsahuje výchovu rozumovou, pracovní, hudební, výtvarnou a tělesnou. Běhen týdne každá skupinka prostřídá jednu složku výchovy. Ukázky dětských prací vystavujeme formou výstavky a nástěnek v přijímací místnosti. Při odchodu dítěte za zařízení informujeme rodiče o průběhu dne. Velkou pozornost věnujeme zdravému tělesnému vývoji a otužování formou denního pobytu venku na zahradě nebo na vycházce. Denně sledujeme stav ovzduší a pouze ze nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek omezíme pobyt venku.   

Dětská skupina - JESLIČKY ve formě služby péče ro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let se řídí Provozním řádem, viz.  PROVOZNÍ ŘÁD 

Naše pečující  osoby se řídí Profesním a etickým kodexem.

Poslání: Zvýšit kvalitu života rodiny s malými dětmi, tj. dětem zajistit profesionální a odbornou předškolní péči včetně nadstandardního prostředí a rodičům umožnit sloučení pracovního i osobního plnohodnotného života. 

Cíle: 1) spokojené dítě, díky poskytování kvalitní služby    2) umožnění seberealizace rodiče v pracovním procesu  3) podpora kvality života rodin s malými dětmi

Dětská skupina - JESLIČKY v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 čerpala dotaci na provoz z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost, a to v rámci výzva 03_19_112 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost Publicita OPZRozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/112/0011343, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011343. 

Od 1. 7. 2022 je služba financována formou státního příspěvku z MPSV ČR na provoz dětských skupin a dále na provoz přispívá zřizovatel organizace, tj. Město Litoměřice. 

Logo OPZ                                                            

Kritéria pro přijetí

V rámci posuzování přijetí dítěte do služby budou zvážena jednotlivá kritéria a podmínky s ohledem na kapacitu zařízení:

(1)  Podaný, řádně v českém jazyce vyplněný Požadavek o zařazení do pořadníku Požadavky o zařazení do pořadníku, viz. níže, se však s ohledem na šanci přijetí, předkládají nejlépe v prvních měsících života dítěte. 

(2)  Dosažení věku dítěte, to znamená od 18 měsíců do doby 3 let (do 31. 8. po dosažení 3 let věku)

(3)  Soběstačnost, schopnosti a dovednosti dítěte s přihlédnutím k jeho věku

(4)  Zákonný zápce dítěte doloží aktuální lékařský posudek od registrovaného poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, vztahující se k datu nástupu dítěte do dětské skupiny, o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny, ze kterého bude zřejmé, že zdravotní způsobilost dítěti umožní pobyt v kolektivu dalších dětí, a to včetně potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo, že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a je bez nutnosti užívání léků po dobu pobytu v dětské skupině.

(5)   Ke dni zahájení docházky dítěte do dětské skupiny, nejméně jeden ze zákonných zástupců doloží aktuální a relevantní doklad o vazbě na trh práce v rámci ČR, tímto se rozumí existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru, či denní formě studia v ČR, evidenci jako uchazeče o zaměstnání na ÚP ČR nebo průkazně formou čestného prohlášení o tom, že je osobou výdělečně činnou a v ČR platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

(6)  Čestné prohlášení zákonného zástupce, že umístěním dítěte do zařízení sleduje uplatnění na trhu práce a tímto dítě bude, krom případné omluvené absence z důvodu nemoci, dovolené apod., do dětské skupiny v době provozu v pracovních dnech pravidelně docházet

(7)  Dítě uvedené v Požadavku má sourozence, který je aktuálně příjemcem Služby dětská skupina v organizaci  

(8)  Zákonný zástupce je v zaměstnaneckém poměru u organizace provozující dětskou skupinu, popř. u zřizovatele nebo jeho subjektů zřízených či založených

(9)  Místo trvalého pobytu dítěte je město Litoměřice, danou skutečnost zákonný zástupce relevantně doloží 

(10) Veškeré informace jsou uvedeny dle skutečnosti a zákonný zástupce souhlasí se zpracování GDPR osobních či citlivých údajů

Seznam toho, co bude váš chlapeček nebo holčička potřebovat

  • Bačkůrky s uzavřenou patou (měly by být protiskluzové a pevně sedící na nožičce)
  • Pohodlné převlečení do vnitřních prostor (oblečení by mělo být takové, aby dítě mohlo být co nejvíce samostatné – tj. pokud možno žádné knoflíky, zapínání na zádech apod.). Nejlepší jsou tepláčky, tričko, leginky, kraťásky nebo sukýnka.
  • Pohodlné a účelné převlečení na ven, u kterého nevadí, že se ušpiní, obuv vhodnou na zahradu (tepláčky, tričko, mikina, bundička… + dávejte dětem vždy pokrývku hlavy a oděv prosím přizpůsobte aktuálnímu počasí)
  • Pyžamko nebo noční košilku na odpolední odpočinek na lehátku
  • Náhradní oblečení do skříňky, náhradní prádlo pro případ nehody
  • Pleny, papírové kapesníčky, vlhčené kapesníčky, apod.

Děti musí mít všechny své věci identifikovatelné, označené značkou či podepsané!

Potřebné dokumenty před přijetím - "žádost":

V případě zájmu o vstup do služby je nejdříve nutné vyplnit POŽADAVEK O ZAŘAZENÍ DO POŘADNÍKU "žádost",  který rodiče dodají do služby. Požadavky o přijetí posuzuje Pracovní skupina, která se schází s ohledem na uvolněnou kapacitu a vydává kladné či zamítavé stanovisko. Následně budete informováni o stanovisku. Pro větší šanci úspěšnosti přijetí, je na místě dát požadavek co nejdříve, tedy v prvních měsících života dítěte.

Potřebné dokumenty po přijetí Vašeho dítěte:

Až poté, co obdržíte informaci, že Váš požadavek byl posouzen a Vaše dítě bude moci do služby docházet, obdržíte níže uvedené další dokumenty s vysvětlením, jak postupovat. Rozhodně nenechávejte potvrzovat  níže uvedené dokumenty dříve, jelikož mají být potvrzeny k datu přijetí Vašeho dítěte. Vše Vám případně vysvětlíme. Děkujeme za pochopení.

POSUDEK OD LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE VČ. POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ

DOKLAD NEJMÉNĚ JEDNOHO Z RODIČŮ POTVRZUJICÍ VAZBU NA TRH PRÁCE V RÁMCI ČR

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ZPLNOMOCNĚNÍ K VYZVEDÁVÁNÍ

INFORMOVANÝ SOUHLAS (GDPR)

PROHLÁŠENÍ O ÚPRAVĚ STRAVY

ŽÁDOST A SOUHLAS S PODÁNÍM SOS LÉKŮ

DOJEDNANÁ FORMA ZVEŘEJNÉNÍ IDENTIFIKACE (jakou bude mít dítě značku - obrázek)

Jak ulehčit svému dítěti nástup do dětské skupiny

Mluvte s dítětem o tom, co se v dětské skupině dělá a jaké to tam jemůžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do dětské skupiny už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam  se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

Zvykejte dítě na odloučeníideálním způsobem postupně prodlužujte dítěti odloučení od vás. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

Veďte dítě k samostatnostizvláště v hygieně, oblékání a jídle.

Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do dětské skupiny… ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do dětské skupiny rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy dětskou skupinou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu  předkládáte jako trest) - vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě v dětské skupině i odpoledne“

Neprodlužujte loučení v šatně…při ranním příchodu se nezdržujte dále, než je nutné, neprodlužujte tím trápení dítěte! Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem

Dejte dítěti s sebou něco důvěrného - (plyšáka, oblíbenou hračku, šátek), aby s sebou mělo něco důvěrně známého... Pozor, nedávejte dítěti hračky či předměty, které jsou na jakékoliv baterie!

Splňte své sliby! Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy…děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do dětské skupiny dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do dětské skupiny. Případně se dohodněte, že dítě do dětské skupiny bude vodit ten, který s tím má menší problém.

Důvěřujte pečujícím osobám a jejich práci…dítě to vycítí a prostředí dětské skupiny se pro něj stane taky důvěrné.

Za pobyt v dětské skupině neslibujte dítěti odměny předem…dítě prožívá stres nejen z toho, že je v dětské skupině bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě - pokud den v dětské skupině proběhne v pohodě – chvalte dítě a nepravidelně jděte za odměnu třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost či dělejte oblíbené aktivity dítěte, jděte na oblíbená místa... Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak cukrárnu, hračku apod. vyžadovalo každý den.

Komunikujte v dětské skupině s pečující osobou…pokud Vám pečující osoba neřekne nějakou věc ohledně dítěte, kterou byste chtěli vědět, doptávejte se.

Denní režim v Dětské skupině -JESLIČKY 

6:00 – 8:00         příjem dětí – volná hra (ze strany DS-J je v rámci ranního přijímání dětí prováděn ranním filtrem s tím, že do služby mohou být přijaty děti bez známek nemoci či známek výskytu parazitů). POZOR, děti se odhlašují a přihlašují v rámci čerpání stravy nejpozději do 7:30 hodin!!!

8:00 – 8:15         dopolední svačina 

8:15 – 10:30       výchovné činnosti, pohybové aktivity, pobyt venku - realizace Plánu výchovy a péče 

10:45 – 11:15     oběd 

11:15 – 11:30     vyzvedávání dětí – příprava na odpočinek, spánek nebo klidové aktivity 

11:30 – 13:45     odpočinek dětí, spánek nebo klidové aktivity, dle potřeby dítěte 

13:45 – 14:00     odpolední svačina 

14:00 – 16:00     vyzvedávání dětí – činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí 

V průběhu denního režimu se vždy před každým podáváním stravy provádí osobní hygiena, případně se úkony osobní hygieny provádí dle aktuální potřeby. Dbáme na pitný režim a to i během pobytu venku.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, exkursí, besídek, dětských dnů a jiných akcí, popř. může být přizpůsoben aktuálním potřebám dětí či počasí. 

Pobyt dětí venku

Pobyt dětí předškolního věku venku se řídí v analogii zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v § 21 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. 

Pobyt venku trvá zpravidla 2 hodiny denně v dopoledních hodinách a odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku lze přiměřeně zkrátit nebo zcela vynechat pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách

Kompetence k rozhodnutí o pobytu dětí venku v době nepříznivých klimatických podmínek přísluší ředitelce, event. učitelce předškolního zařízení, a to na základě hlášení o výskytu smogové situace a aktuálních klimatických podmínkách v daném místě. Při rozhodování je nutné zohlednit, kde se předškolní zařízení nachází (blízkost zdroje znečištění, okolní zástavba nebo doprava a podobně), věk dětí, jejich zdraví (přítomnost dětí hendikepovaných) a klimatické podmínky (teplota vzduchu, proudění větru, mlha, déšť a podobně). 

Za nepříznivé klimatické podmínky lze kromě výskytu smogové situace, považovat silný vítr, déšť, hustou mlhu, husté sněžení, teplotu vzduchu pod – 10 °C a kombinaci uvedených situací. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek je doporučeno pobyt dětí venku zkrátit na 15 – 20 minut. Podmínkou pro pobyt venku je pak dostatečné a vhodné oblečení dětí (včetně rezervního oblečení) a omezení tělesné zátěže. 

Dětem je vždy třeba zajistit i během pobytu venku dostatek vhodných tekutin.

Daňová sleva pro rodiče

Právní úprava do 31.12.2023

V rámci oblasti daňových předpisů, kde jsou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vymezena předškolních zařízení,  je „předškolní zařízení“  pro účely daní z příjmů definováno zařízení služby spéče o détě v dětské skupině. Tudíž si rodiče mohou každoročně požádat o potvrzení pro uplatnění slevy za vynaložené náklady. Na žádost rodiče vystavíme potvrzení o výši vynaložené částky ve zdaňovacím období, které rodiče  předloží do mzdové účtárny v rámci žádosti o provedení ročního zúčtování nebo se doklad přiloží k daňovému přiznání. Oficiální vyjádření finančního úřadu zní: Problematiku slevy na dani za umístění dítěte řeší § 35ba, odst. 1 písm. g)  a § 35bb, ods. 6 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním  zařízení. Co se rozumí předškolním zařízením, upravuje § 35bb v odstavci 4 (komentář MDS: patří sem i dětské skupiny). Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy

Právní úprava od 1. 1.2024

Od 1. 1. 2024 dochází ke změně v oblasti dańových předpisů, a to v rámci "ozdravného balíčku Vlády ČR" s tím, že byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na základě aktuálního znění citovaného zákona již není možné uplatnit slevu na dani z příjmu fyzických osob. Vypadl § 35ab odst. 1 písm. g) a § 35bb odst. 6, písm. b).

Právní podklady

Dne 31. 10. 2012 Zastupitelstvo města Litoměřice na základě doporučení Rady města Litoměřice schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum – SRDÍČKO. V rámci uvedeného dodatku je od 1. 1. 2014 předmět činnosti navazující na hlavní účel organizace služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte v organizaci. Zřizovatel uvedenou službu schválil jako alternativu jeslí, které Centrum – SRDÍČKO provozovalo a na základě zákona ust. § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění posledních předpisů, musel být provoz jeslí jako zdravotnického zařízení k 31. 12. 2013 ukončen.

Organizace má oprávnění od 1. 9. 2018 poskytovat provoz DĚTSKÉ SKUPINY, a to na základě  zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů na MPSV ČR, viz. http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php?search&okres=Litom%C4%9B%C5%99ice

Stížnosti

Stížnosti lze podat dle věcné příslušnosti u níže uvedených odpovědných zaměstnanců, kteří mají za povinnost stížnosti řešit.

- ředitelka organizace: Ing. Ivana Humlová, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice, +420 734 587 051, e-mail: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz, datová schránka - ID schránky: afh46c4

-  POvěřenec GDPR a vedoucí služby Denní stacionář: Pavlína Zajíčková, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice, +420 731 512 199, e-mail: vedoucidennistacionar@centrumsrdicko.cz

- vedoucí Dětské skupiny - JESLIČKY:  Bc. Pavlína Schillerová, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice, +420 731 403 849, e-mail: jeslicky@centrumsrdicko.cz

Neformální stížnost, reklamaci, podnět, oznámení, výhradu či připomínku, může stěžovatel sdělit kterémukoliv zaměstnanci organizace, který činí kroky za účelem vyhovění stěžovateli, avšak za předpokladu, že budou akceptována vnitřní pravidla, platná legislativa a lidská důstojnost. V případě, že není možné stěžovateli vyhovět, zaměstnanec je povinen stěžovateli podat informaci o kontaktech na odpovědného zaměstnance, který má za povinnost stížnosti řešit.

Stížnost lze též vhodit do schránky na stížnosti, která je umístěna v šatně služby.  

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ZE SRDÍČKA OD SRDÍČKA

Vážení, dovolujeme si Vám touto cestou předat vánoční přání ze Srdíčka, které se zrodilo za účelem pohlazení po duši. 

2021 Odkaz na video na Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=QS2RbxNQsKA

2020 Odkaz na video na Youtube: https://youtu.be/vr9cZWARHYo

POZDRAV PRO DĚTI Vážení rodiče, paní učitelky-tety si pro děti připravily video-pozdrav. Tímto dětičky moc zdravíme a doufáme, že se video bude líbit:-) Mějte se krásně, to Vám přeje kolektiv JESLIČEK.     VIDEO-POZDRAV  VIDEO POZDRAV č. 2

foto10.jpg
foto11.jpg
foto15.jpg
foto18.jpg