Denní stacionář – sociální služba

Pro koho je služba denní stacionář určena?

Podrobné informace o tom, pro koho je služba denní stacionář určena a pro koho ne.

Více…

Podrobný popis služby denní stacionář

Všechny další informace o službě denní stacionář.

Více…

Denní stacionář – výroční zpráva 2015

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2015 pro službu Denní stacionář.

Více…

Denní stacionář - výroční zpráva 2016

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2016 pro službu Denní stacionář.

Více…

Denní stacionář dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle vyhlášky 505/2006 Sb., provádějící zákon o sociálních službách, zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní službu dětem a mladým dospělým a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného postižení a mentálního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Podporujeme jejich osobní motivaci a další sociální růst vedoucí ke zlepšení kvality jejich života a maximálnímu možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich zdravotní postižení.

Míra podpory, pomoci a zajištění denního programu je přizpůsobena uživatelům individuálně, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich míru postižení, ale zároveň je aktivuje k činnostem podporujících jejich rozvoj a stabilizaci stávajícím sebeobslužným schopnostem a dovednostem. Svou činností chceme též podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.

Okruh osob, pro které je sociální služba určena: Cílovou skupinou sociální služby jsou osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením bez potřeby zdravotní péče v rámci průběhu poskytování sociální služby.
Kapacita zařízení: 24 uživatelů
Věková struktura: Sociální služba je určena osobám od 3 do 64 let věku.
Forma poskytování: Ambulantní
Doba poskytování: Od pondělí do pátku v době od 7 do 15 hodin.

Cíle sociální služby denní stacionář

Dlouhodobé cíle

  1. Soběstačnost – získat, zvýšit či udržet co největší míru soběstačnosti uživatelů v péči o vlastní osobu (oblékání, stravování, hygiena, používání WC, používání speciálních pomůcek, pohyb na vozíku, péče o své záležitosti, apod.
  2. Emancipace – rozvíjet a umožňovat prosazování vlastní vůle uživatelů vedoucí k jejich spokojenosti formou účasti na realizaci individuálních plánů.(rozumět svým potřebám, samostatně se rozhodovat, být zodpovědný za svá rozhodnutí, umět si říci o pomoc, dělat aktivity, které chci).
  3. Rozvoj osobnosti – rozvíjet osobnosti uživatelů (rozvoj rozumových schopností, zprostředkování různorodých podnětů a zkušeností, rozvoj dovedností, aktivní trávení volného času, práce s tělem, práce s pocitem důvěry a bezpečí).
  4. Integrace – podporovat uživatele při začleňování do společnosti (rozvoj praktických dovedností, učení sociálních rolí, zprostředkování kontaktu s okolím, navazování na běžné zdroje podpory). Pro rodinu – možnost se seberealizovat, odpočinout si a zvládat náročné životní situace.
  5. Socializace – zprostředkovat podpůrné sociální vztahy ve skupině – podporovat vzájemnou komunikaci, navazování a fungování vrstevnických a mezigeneračních vztahů mezi uživateli.

Krátkodobé cíle pro rok 2017

  1. Podnikneme společně s uživateli nejméně jedenu poznávací akci či výlet za účelem získání nových poznatků a rozšíření obzorů.
  2. Zorganizujeme pro uživatele nejméně jednu zábavnou a zároveň edukační akci na zahradě organizace.
  3. Podíváme se společně s uživateli nejméně jednou na výstavu či akci, která bude pořádána na výstavišti Zahrady Čech.
  4. Prosadíme úpravu názvu organizace.
  5. Uskutečnit nejméně jednu náslechovou praxi studentům středních škol.

                      

V rámci krátkodobých cílů chceme zejména podporovat sociálních vazby a pomáhat při začleňování zdravotně postižených uživatelů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, do společnosti. Chceme motivovat veřejnost k přehodnocení postojů ke zdravotně postiženým, k odbourání lhostejnosti či opovržení a k podílení se na budování kvalitních mezilidských vztahů.

foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg
foto9.jpg
foto10.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
foto15.jpg
foto16.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg
foto21.jpg
foto22.jpg