Denní stacionář – sociální služba

Pro koho je služba denní stacionář určena?

Podrobné informace o tom, pro koho je služba denní stacionář určena a pro koho ne.

Více…

Podrobný popis služby denní stacionář

Všechny další informace o službě denní stacionář.

Více…

Denní stacionář – výroční zpráva 2018

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2018 pro službu Denní stacionář.

Více…

Denní stacionář – výroční zpráva 2015

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2015 pro službu Denní stacionář.

Více…

Denní stacionář - výroční zpráva 2016

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2016 pro službu Denní stacionář.

Více…

Denní stacionář – výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Denní stacionář.

Více…

Denní stacionář dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle vyhlášky 505/2006 Sb., provádějící zákon o sociálních službách, zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní službu dětem a mladým dospělým a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného postižení a mentálního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Podporujeme jejich osobní motivaci a další sociální růst vedoucí ke zlepšení kvality jejich života a maximálnímu možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich zdravotní postižení.

Míra podpory, pomoci a zajištění denního programu je přizpůsobena uživatelům individuálně, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich míru postižení, ale zároveň je aktivuje k činnostem podporujících jejich rozvoj a stabilizaci stávajícím sebeobslužným schopnostem a dovednostem. Svou činností chceme též podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.

Všichni naši zaměstnanci v přímé péči jsou proškoleni v konceptu Bazální stimulace (základní kurz a navazující kurz) a bazální stilmulaci zavádějí do praxe v rámci péče o uživatele.

Okruh osob, pro které je sociální služba určena: Cílovou skupinou sociální služby jsou osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením bez potřeby zdravotní péče v rámci průběhu poskytování sociální služby.
Kapacita zařízení: 24 uživatelů
Věková struktura: Sociální služba je určena osobám od 3 do 64 let věku.
Forma poskytování: Ambulantní
Doba poskytování: Od pondělí do pátku v době od 7 do 15 hodin.

Cíle sociální služby denní stacionář

Dlouhodobé cíle

 1. Soběstačnost – získat, zvýšit či udržet co největší míru soběstačnosti uživatelů v péči o vlastní osobu (oblékání, stravování, hygiena, používání WC, používání speciálních pomůcek, pohyb na vozíku, péče o své záležitosti, apod.
 2. Emancipace – rozvíjet a umožňovat prosazování vlastní vůle uživatelů vedoucí k jejich spokojenosti formou účasti na realizaci individuálních plánů.(rozumět svým potřebám, samostatně se rozhodovat, být zodpovědný za svá rozhodnutí, umět si říci o pomoc, dělat aktivity, které chci).
 3. Rozvoj osobnosti – rozvíjet osobnosti uživatelů (rozvoj rozumových schopností, zprostředkování různorodých podnětů a zkušeností, rozvoj dovedností, aktivní trávení volného času, práce s tělem, práce s pocitem důvěry a bezpečí).
 4. Integrace – podporovat uživatele při začleňování do společnosti (rozvoj praktických dovedností, učení sociálních rolí, zprostředkování kontaktu s okolím, navazování na běžné zdroje podpory). Pro rodinu – možnost se seberealizovat, odpočinout si a zvládat náročné životní situace.
 5. Socializace – zprostředkovat podpůrné sociální vztahy ve skupině – podporovat vzájemnou komunikaci, navazování a fungování vrstevnických a mezigeneračních vztahů mezi uživateli.

Krátkodobé cíle pro rok 2019

 1. Podnikneme společně s uživateli nejméně jeden poznávací výlet za účelem získání nových poznatků, vjemů a zážitků.
 2. Zrealizujeme nejméně jednu společnou akci s klienty z jiných obdobných organizací.
 3. Zorganizujeme pro uživatele nejméně jednu kulturní, sportovní či zábavnou akci na zahradě organizace.
 4. Podíváme se společně s uživateli nejméně jednou na nějakou výstavu.
 5. Prosadíme úpravu názvu organizace.
 6. Uskutečnit nejméně jednu náslechovou praxi studentům středních škol.               

V rámci krátkodobých cílů chceme zejména podporovat sociálních vazby a pomáhat při začleňování zdravotně postižených uživatelů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, do společnosti. Chceme motivovat veřejnost k přehodnocení postojů ke zdravotně postiženým, k odbourání lhostejnosti či opovržení a k podílení se na budování kvalitních mezilidských vztahů.

Naše organizace je členem Asociace posyktovatelů sociálních služeb ČR    

foto1.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto8.jpg
foto10.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
foto15.jpg
foto16.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg
foto21.jpg
foto22.jpg
foto23.jpg
foto24.jpg
foto25.jpg
foto26.jpg
foto27.jpg