Denní stacionář – sociální služba

Pro koho je služba denní stacionář určena?

Podrobné informace o tom, pro koho je služba denní stacionář určena a pro koho ne.

Více…

Podrobný popis služby denní stacionář

Všechny další informace o službě denní stacionář.

Více…

Denní stacionář – výroční zpráva 2020

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2020 pro službu Denní stacionář.

Více…

 Žádáme všechny, kdo vstoupí do budovy naší organizace, aby akceptovali MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ a měli ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), tedy respirátor či obdobný prostředek.

Děkujeme za pochopení skutečnosti, že tímto chráníme nejenom sebe, ale i děti, uživatele a zaměstnance. 

AKTUÁLNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V RÁMCI ELIMINACE RIZIK PŘED KORONAVIREM

  • je potřeba podepsat Čestné prohlášení. Prosíme, pamatujte na to, neboť bez tohoto Čestného prohlášení není možné uživatele přijmout do služby, a to pokud má nespecifikovanou absenci ve službě delší než 5 dnů po sobě jdoucích a dále při případných předchozích projevech nemoci.  Čestné prohlášení 

 CESTY MIMO ČR

V rámci sociální služby DENNÍ STACIONÁŘ a zdravotní služby FYZIPOTERAPIE upozorňujeme naše uživatele, pacienti a jejich opatrovníky či zákonné zástupce, že při vycestování mimo ČR  mají povinnost při návratu do ČR akceptovat aktuální OCHRANNÁ OPATŘENÍ vydaná Ministerstvem zdravotnictví včetně aktuálního Seznamu zemí s nízkým, středním, vysokým či extrémním rizikem https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. Další informace lze získat též na stránkách Ministerstva zahraničí https://www.mzv.cz/jnp/. OCHRANNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví vztahuje pouze na zletilé uživatele, neboť  povinnost neplatí pro nezletilé osoby s poruchou  intelektu, s poruchou autistického spektra a dále osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží se certifikátem a nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 do doby 180 dní od prvního pozitivního výsledku. Uživatelé při nástupu do Denního stacionáře či pacienti při využití FYZIOTERAPIE po absenci delší, jak 5 kalendářních dnů, podepisují Čestné prohlášení (pozn. za uživatele v případě jejich nezletilosti či omezení svéprávnosti Čestné prohlášení podepisují zákonní zástupci a opatrovníci) a přijímají veškerou zodpovědnost, a to včetně následků v případě nesprávného postupu. Děkujeme za pochopení

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, JDE NÁM O OCHRANU ZDRAVÍ! 

LETÁK SOCIÁLNÍ SLUŽBA DENNÍ STACIONÁŘÚstecký kraj

Sociální služba denní stacionář byla v roce 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 Ústeckým krajem částečně podpořena neinvestiční dotací, a to v rámci malého i velkého dotačního programu  Podpora Ústeckého kraje na sociální služby  a podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Získali jsme nejvyššího ocenění ZNAČKY KVALITY certifikát značka kvality

Velký úspěch a ocenění kvality naší práce   Svedli jsme náročný a vyčerpávající boj o Certifikát Značky kvality od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a počátkem roklu 2019 jsme získali nejenom Certifikát, ale nejvyšší počet, tedy pět hvězdiček! Naše služba denní stacionář se tak dostala téměř jako jediná v ČR na nejvyšší příčku hodnocení kvality.  Dne 27. 3. 2019 jsme slavnostně převzali od předsedy Ing. Vopelky, předsedy APSS ČR - Ústeckého kraje CERTIFIKÁT ZNAČKY KVALITY, http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/?kraj=12

Získali jsme certifikát a jsme PRACOVIŠTĚM BAZÁLNÍ STIMULACE 

Zvládli jsme po profesní stránce odbornostně náročný proces v rámci uplatňování konceptu Bazální stimulace v naší organizaci a po důkladné prověrce znalostí a odborností některých zaměstnanců jsme v měsíci květnu 2019 získali Certifikát PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE od samotné PhDr. Karolíny Friedlové, která je představitelkou akreditovaného INSTITUTU Bazální stimulace, viz. https://www.bazalni-stimulace.cz/pracoviste/

Denní stacionář dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle vyhlášky 505/2006 Sb., provádějící zákon o sociálních službách, zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní službu dětem a mladým dospělým a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného postižení a mentálního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Podporujeme jejich osobní motivaci a další sociální růst vedoucí ke zlepšení kvality jejich života a maximálnímu možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich zdravotní postižení.

Míra podpory, pomoci a zajištění denního programu je přizpůsobena uživatelům individuálně, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich míru postižení, ale zároveň je aktivuje k činnostem podporujících jejich rozvoj a stabilizaci stávajícím sebeobslužným schopnostem a dovednostem. Svou činností chceme též podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.

Téměř všichni naši zaměstnanci v přímé péči jsou proškoleni v konceptu Bazální stimulace (základní kurz a navazující kurz) a bazální stilmulaci zavádějí do praxe v rámci péče o uživatele.

Okruh osob, pro které je sociální služba určena: Cílovou skupinou sociální služby jsou osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením bez potřeby zdravotní péče v rámci průběhu poskytování sociální služby.
Kapacita zařízení: 24 uživatelů
Věková struktura: Sociální služba je určena osobám od 3 do 64 let věku.
Forma poskytování: Ambulantní
Doba poskytování: Od pondělí do pátku v době od 7 do 15 hodin.

Vnitřní pravidla Denního stacionáře

Cíle sociální služby denní stacionář

Dlouhodobé cíle

  1. Soběstačnost – získat, zvýšit či udržet co největší míru soběstačnosti uživatelů v péči o vlastní osobu (oblékání, stravování, hygiena, používání WC, používání speciálních pomůcek, pohyb na vozíku, péče o své záležitosti, apod.)
  2. Emancipace – rozvíjet a umožňovat prosazování vlastní vůle uživatelů vedoucí k jejich spokojenosti formou účasti na realizaci individuálních plánů (rozumět svým potřebám, samostatně se rozhodovat, být zodpovědný za svá rozhodnutí, umět si říci o pomoc, dělat aktivity, které chci).
  3. Rozvoj osobnosti – rozvíjet osobnosti uživatelů (rozvoj rozumových schopností, zprostředkování různorodých podnětů a zkušeností, rozvoj dovedností, aktivní trávení volného času, práce s tělem, práce s pocitem důvěry a bezpečí).
  4. Integrace – podporovat uživatele při začleňování do společnosti (rozvoj praktických dovedností, učení sociálních rolí, zprostředkování kontaktu s okolím, navazování na běžné zdroje podpory). Pro rodinu – možnost se seberealizovat, odpočinout si a zvládat náročné životní situace.
  5. Socializace – zprostředkovat podpůrné sociální vztahy ve skupině – podporovat vzájemnou komunikaci, navazování a fungování vrstevnických a mezigeneračních vztahů mezi uživateli.

Krátkodobé cíle pro rok 2021

  1. Zorganizujeme pro uživatele nejméně jednu kulturní, sportovní či zábavnou akci na zahradě organizace.
  2. Zrealizujeme pro uživatele nejméně čtyři výlety po okolí naším užitkovým vozem, který je speciálně uzpůsoben pro přepravu uživatelů sedících na invalidním vozíku. 
  3. Zajistíme pro uživatele podnětné prostředí na zahradě naší organizace.
  4. Prosadíme úpravu názvu organizace.           

V rámci krátkodobých cílů chceme zejména podporovat sociálních vazby a pomáhat při začleňování zdravotně postižených uživatelů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, do společnosti. Avšak vše s ohledem na epidemickou situaci a s důrazem na prevenci před nákazou onemocněním COVID-19.  Chceme motivovat veřejnost k přehodnocení postojů ke zdravotně postiženým, k odbourání lhostejnosti či opovržení a k podílení se na budování kvalitních mezilidských vztahů.

Naše organizace je členem Asociace posyktovatelů sociálních služeb ČR    

foto1.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto8.jpg
foto10.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
foto15.jpg
foto16.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg
foto21.jpg
foto22.jpg
foto23.jpg
foto24.jpg
foto25.jpg
foto26.jpg
foto27.jpg