Denní stacionář – sociální služba

Pro koho je služba denní stacionář určena?

Podrobné informace o tom, pro koho je služba denní stacionář určena a pro koho ne.

Více…

Podrobný popis služby denní stacionář

Všechny další informace o službě denní stacionář.

Více…

Denní stacionář - výroční zpráva 2023

výroční zpráva za rok 2023 Denní stacionář

Více…

Denní stacionář – výroční zpráva 2022

zde je výroční zpráva 2022 - Denní stacionář - sociální služba

Více…

 

ROK DŮSTOJNOSTI 2023

Srdíčko se aktivně připojilo k ROKU DŮSTOJNOSTI. Na toto téma se aktivně podílelo příspěvkem v regionálním tisku. Zveřejnění v tisku finančně zaštítilo Město Litoměřice a další neziskové organizace, které poskytují sociální služby pro osoby s mentálním zdravotním postižením, též přispěly s dalšími příspěvky.  K ROKU DŮSTOJNOSTI  se ckonala beseda v litoměřické Knihovně K. H. Máchy, která proběhla 1. 11. 2023 od 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni, viz. níže pozvánka: ROK DŮSTOJNOSTI v Litoměřicích „Rok důstojnosti je rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života".

Od 1. 1. 2023 je sociální služba denní stacionář kapacitně navýšena, a to pro 3 zdravotně postižené uživatele s PAS.  

Ústecký kraj

Sociální služba denní stacionář byla v roce 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 Ústeckým krajem částečně podpořena neinvestiční dotací, a to v rámci malého i velkého dotačního programu  Podpora Ústeckého kraje na sociální služby  a podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji. 

Získali jsme certifikát a jsme PRACOVIŠTĚM BAZÁLNÍ STIMULACE 

Zvládli jsme po profesní stránce odbornostně náročný proces v rámci uplatňování konceptu Bazální stimulace v naší organizaci a po důkladné prověrce znalostí a odborností některých zaměstnanců jsme v měsíci dubnu 2022 obhájili Certifikát pracoviště BAZÁLNÍ STIMULACE, který jsme poprvé získali v roce 2019 Certifikát PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE od samotné PhDr. Karolíny Friedlové, která je představitelkou akreditovaného INSTITUTU Bazální stimulace, viz. https://www.bazalni-stimulace.cz/pracoviste/

Denní stacionář dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle vyhlášky 505/2006 Sb., provádějící zákon o sociálních službách, zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní službu dětem a mladým dospělým a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného postižení a mentálního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Podporujeme jejich osobní motivaci a další sociální růst vedoucí ke zlepšení kvality jejich života a maximálnímu možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich zdravotní postižení.

Míra podpory, pomoci a zajištění denního programu je přizpůsobena uživatelům individuálně, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich míru postižení, ale zároveň je aktivuje k činnostem podporujících jejich rozvoj a stabilizaci stávajícím sebeobslužným schopnostem a dovednostem. Svou činností chceme též podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.

Téměř všichni naši zaměstnanci v přímé péči jsou proškoleni v konceptu Bazální stimulace (základní kurz a navazující kurz) a bazální stimulaci zavádějí do praxe v rámci péče o uživatele.

Okruh osob, pro které je sociální služba určena:

Cílovou skupinou sociální služby jsou osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením bez potřeby zdravotní péče v rámci průběhu poskytování sociální služby.

Od 1. 1. 2023 je pro 3 uživatele rozšířená kapacita služby s tím, že se jedná o osoby se zdravotním postižením s poruchou autistického spektra (s PAS)

Kapacita zařízení: 24 uživatelů od 1. 1. 2023 je kapacita služby 27, z okruhu osoby se zdravotním postižením je služby poskytována pouze osobám s poruchou autistického spektra, tj. z celkové kapacity 27 jsou 3 místa určená osobám s poruchou autistického spektra (s PAS) 
Věková struktura: Sociální služba je určena osobám od 3 do 64 let věku.
Forma poskytování: Ambulantní
Doba poskytování: v pracovních dnech - od pondělí do pátku - v době od 7:00 do 15:00 hodin

Vnitřní pravidla Denního stacionáře

Cíle sociální služby denní stacionář

Dlouhodobé cíle

  1. Soběstačnost – získat, zvýšit či udržet co největší míru soběstačnosti uživatelů v péči o vlastní osobu (oblékání, stravování, hygiena, používání WC, používání speciálních pomůcek, pohyb na vozíku, péče o své záležitosti, apod.)
  2. Emancipace – rozvíjet a umožňovat prosazování vlastní vůle uživatelů vedoucí k jejich spokojenosti formou účasti na realizaci individuálních plánů (rozumět svým potřebám, samostatně se rozhodovat, být zodpovědný za svá rozhodnutí, umět si říci o pomoc, dělat aktivity, které chci).
  3. Rozvoj osobnosti – rozvíjet osobnosti uživatelů (rozvoj rozumových schopností, zprostředkování různorodých podnětů a zkušeností, rozvoj dovedností, aktivní trávení volného času, práce s tělem, práce s pocitem důvěry a bezpečí).
  4. Integrace – podporovat uživatele při začleňování do společnosti (rozvoj praktických dovedností, učení sociálních rolí, zprostředkování kontaktu s okolím, navazování na běžné zdroje podpory). Pro rodinu – možnost se seberealizovat, odpočinout si a zvládat náročné životní situace.
  5. Socializace – zprostředkovat podpůrné sociální vztahy ve skupině – podporovat vzájemnou komunikaci, navazování a fungování vrstevnických a mezigeneračních vztahů mezi uživateli.

Krátkodobé cíle pro rok 2024

  1. Zorganizujeme pro uživatele nejméně jednu kulturní, sportovní či zábavnou akci na zahradě organizace.
  2. Zrealizujeme pro uživatele nejméně čtyři výlety po okolí naším užitkovým vozem, který je speciálně uzpůsoben pro přepravu uživatelů sedících na invalidním vozíku. 
  3. Zajistíme pro uživatele podnětné prostředí na zahradě naší organizace.
  4. Prosadíme úpravu názvu organizace.           

V rámci krátkodobých cílů chceme zejména podporovat sociálních vazby a pomáhat při začleňování zdravotně postižených uživatelů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, do společnosti. Chceme motivovat veřejnost k přehodnocení postojů ke zdravotně postiženým, k odbourání lhostejnosti či opovržení a k podílení se na budování kvalitních mezilidských vztahů.

Naše organizace je členem Asociace posyktovatelů sociálních služeb ČR    

foto1.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto8.jpg
foto10.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
foto15.jpg
foto16.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg
foto21.jpg
foto22.jpg
foto23.jpg
foto24.jpg
foto25.jpg
foto26.jpg
foto27.jpg