Služby

 

              

O Centru SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO se zabývá poskytováním péče pro děti, mládež a zdravotně postižené, dále poskytováním sociálních služeb a ambulantní péče podle ustanovení § 7 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách. Jsme příspěvkovou organizací Města Litoměřice.

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO vzniklo v roce 2000 jako příspěvková organizace spojením bývalého rehabilitačního stacionáře a 12. mateřské školy. Zřizovatelem je Město Litoměřice.

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO sídlí ve dvou budovách, které jsou vzájemně propojeny spojovacím článkem. Vlastníkem nemovitostí je zřizovatel, tj. Město Litoměřice. Nemovitosti převedlo Město Litoměřice do bezplatného užívání příspěvkové organizaci. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastním účtem a hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob a s prostředky přijatými z jiných zdrojů.

V budově Centra SRDÍČKO se též nachází Mateřská škola „BERUŠKA“, která spadá pod Mateřskou školu Litoměřice, příspěvkovou organizací Města Litoměřice (http://www.skolky-ltm.cz). Jedná se o tři třídy, z toho dvě speciální pro děti mentálně postižené a děti s kombinovanými vadami (http://revolucni.skolky-ltm.cz)

Předmětem hlavní činnosti dle ZŘIZOVACÍ LISTINY je:

  • Poskytování ambulantní péče podle ustanovení § 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich      poskytování, v platném znění 
  • Poskytování sociálních služeb podle § 46 zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č.      505/2006 Sb., kterou se tento zákon provádí
  • Poskytování  služeb  péče o dítě v dětské skupině podle zákon č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně      souvisejících zákonů, v platném znění, pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a pro děti ve věku od 3 let  do 6 let
  • Poskytování stravovacích  služeb po dobu pobytu příjemců služeb v organizaci

Předmětem doplňkové činnosti je zprostředkování obchodu a služeb.

Na poskytování služeb dohlíží lékař, MUDr. Jan Balcar.

Informace o zařízení

Přímo v zařízení je zajišťován stravovací provoz včetně kuchyně, výdejen jídel a skladů na potraviny. Prostřednictvím interních zdrojů je zajišťován i chod prádelny, mandlování a žehlení prádla, zejména lůžkovin.

V zimních měsících je pro určitou věkovou kategorii v provozu vnitřní rehabilitační bazén. Pro děti i uživatele je k dispozici k využití speciální multismyslová místnost Snoezelen, která má relaxační, poznávací a interakční funkce. Děti i uživatelé mohou využít i zahradu, která je bezbariérová a slouží ke svému účelu, tj. k aktivizačním činnostem ve venkovním prostředí a k relaxaci. V celém areálu budov je zákaz kouření.

Zařízení má vypracován dokument únikových cest, zpracovanou požární poplachovou směrnici a evakuační plán. Dle platných norem externí firmy provádějí na základě rozpisu pravidelné revize hromosvodů, revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, kontrola protipožárních opatřeních, revize výtahů, elektrických zařízení a elektrospotřebičů, signalizace bezpečnostního systému, revize zahradních a tělovýchovných prvků a hasicích prostředků. V neposlední řadě je v rámci vnitřních pravidel v zařízení směrnice k zajištění lékárniček na pracovišti. Zaměstnanci jsou proškolováni pro použití elektrických spotřebičů. Při práci s přístroji a technickým vybavením musí zaměstnanci postupovat podle příslušných návodů.

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat hygienické předpisy a dbát na dodržování hygieny i u dětí a uživatelů. Hygienické podmínky včetně stravovacího provozu a vnitřního rehabilitačního bazénu jsou průběžně kontrolovány Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje ve formě hygienických šetření v organizaci. Předmětem kontroly je plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci používání vnitřního bazénu je schválen Krajskou hygienickou stanicí provozní řád a v době, kdy je vnitřní bazén využíván, jsou každý měsíc odebírány Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem vzorky na mikrobiologický rozbor. Organizace má v rámci uskladňování, zpracování a uvádění pokrmů do oběhu zpracovány kritické body a postupy v rámci HACCP.

V organizaci je v rámci stravování zavedeno označování alergenů, které je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR – Vyhláška 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových Výrobků, § 8 odstavec 10. Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Organizace splňuje podmínky v rámci zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, včetně povinností dle Hlavy II, díl 1. Péče o životní a pracovní podmínky.

Kvalita vody v organizaci:  

Stáhnout soubor (PDF, 318 kB)

Stáhnout soubor (PDF, 534 kB)

Stáhnout soubor (PDF, 534 kB)

 Stáhnout soubor (PDF, 188 kB)

 Stáhnout soubor (PDF, 95 kB)