Služby

 • Denní stacionář – sociální služba
  Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní službu dětem, mladým dospělým a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného postižení a mentálního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Více…
 • Fyzioterapie
  Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu. Fyzioterapie je poskytována na základě doporučení lékaře odbornou zdravotní sestrou fyzioterapeutkou, která má osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Více…
 • Služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let Dětská skupina - JESLIČKY
  Služba je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na jeho výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků. Dříve byla registrována jako zdravotnické zařízení jesle, od 1. 9. 2018 je evidována na MPSV ČR jako dětská skupina. Více…
 • Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

  Služba je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na  jeho výchovu, rozvoj schopností, kulturních, hygienických návyků včetně aktivit podporujících zlepšení zdravotního stavu, prevenci před onemocněním, posilování imunitního systému a zvyšování kvality života dětí. Dříve byla služba zaregistrována jako zdravotnické zařízení Ambulantní dětský stacionář, ale od 1. 9. 2019 je transformována a evidována na MPSV ČR  jako dětská skupina. Více…


 

              

O Centru SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO se zabývá poskytováním péče pro děti, mládež a zdravotně postižené, dále poskytováním sociálních služeb a ambulantní péče podle ustanovení § 7 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách. Jsme příspěvkovou organizací Města Litoměřice.

Centrum SRDÍČKO vzniklo v roce 2000 jako příspěvková organizace spojením bývalého rehabilitačního stacionáře a 12. mateřské školy. Zřizovatelem je Město Litoměřice.

Centrum SRDÍČKO sídlí ve dvou budovách, které jsou vzájemně propojeny spojovacím článkem. Vlastníkem nemovitostí je zřizovatel, tj. Město Litoměřice. Nemovitosti převedlo Město Litoměřice do bezplatného užívání příspěvkové organizaci. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastním účtem a hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob a s prostředky přijatými z jiných zdrojů.

V budově Centra SRDÍČKO se též nachází Mateřská škola „BERUŠKA“, která spadá pod Mateřskou školu Litoměřice, příspěvkovou organizací Města Litoměřice (http://www.skolky-ltm.cz). Jedná se o tři třídy, z toho dvě speciální pro děti mentálně postižené a děti s kombinovanými vadami (http://revolucni.skolky-ltm.cz)

Předmětem hlavní činnosti dle ZŘIZOVACÍ LISTINY je:

 • Poskytování ambulantní péče podle ustanovení § 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich      poskytování, v platném znění 
 • Poskytování sociálních služeb podle § 46 zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č.      505/2006 Sb., kterou se tento zákon provádí
 • Poskytování  služeb  péče o dítě v dětské skupině podle zákon č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně      souvisejících zákonů, v platném znění, pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a pro děti ve věku od 3 let  do 6 let
 • Poskytování stravovacích  služeb po dobu pobytu příjemců služeb v organizaci

Předmětem doplňkové činnosti je zprostředkování obchodu a služeb.

Informace o zařízení

Přímo v zařízení je zajišťován stravovací provoz včetně kuchyně, výdejen jídel a skladů na potraviny. Prostřednictvím interních zdrojů je zajišťován i chod prádelny, mandlování a žehlení prádla, zejména lůžkovin.

V zimních měsících je pro určitou věkovou kategorii v provozu vnitřní rehabilitační bazén. Pro děti i uživatele je k dispozici k využití speciální multismyslová místnost Snoezelen, která má relaxační, poznávací a interakční funkce. Děti i uživatelé mohou využít i zahradu, která je bezbariérová a slouží ke svému účelu, tj. k aktivizačním činnostem ve venkovním prostředí a k relaxaci. V celém areálu budov je zákaz kouření.

Zařízení má vypracován dokument únikových cest, zpracovanou požární poplachovou směrnici a evakuační plán. Dle platných norem externí firmy provádějí na základě rozpisu pravidelné revize hromosvodů, revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, kontrola protipožárních opatřeních, revize výtahů, elektrických zařízení a elektrospotřebičů, signalizace bezpečnostního systému, revize zahradních a tělovýchovných prvků a hasicích prostředků. V neposlední řadě je v rámci vnitřních pravidel v zařízení směrnice k zajištění lékárniček na pracovišti. Zaměstnanci jsou proškolováni pro použití elektrických spotřebičů. Při práci s přístroji a technickým vybavením musí zaměstnanci postupovat podle příslušných návodů.

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat hygienické předpisy a dbát na dodržování hygieny i u dětí a uživatelů. Hygienické podmínky včetně stravovacího provozu a vnitřního rehabilitačního bazénu jsou průběžně kontrolovány Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje ve formě hygienických šetření v organizaci. Předmětem kontroly je plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci používání vnitřního bazénu je schválen Krajskou hygienickou stanicí provozní řád a v době, kdy je vnitřní bazén využíván, jsou každý měsíc odebírány Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem vzorky na mikrobiologický rozbor. Organizace má v rámci uskladňování, zpracování a uvádění pokrmů do oběhu zpracovány kritické body a postupy v rámci HACCP.

V organizaci je v rámci stravování zavedeno označování alergenů, které je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR – Vyhláška 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových Výrobků, § 8 odstavec 10. Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Organizace splňuje podmínky v rámci zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, včetně povinností dle Hlavy II, díl 1. Péče o životní a pracovní podmínky.

Kvalita vody v organizaci:  

2023_2022_Kvalita_pitné_vody_rozbory