Ambulantní dětský stacionář – zdravotní služba

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2015

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2015 pro službu ambulantní dětský stacionář.

Více…

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2016

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2016 pro službu ambulantní dětský stacionář

Více…

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Ambulantní dětský stacionář

Více…

Umístění dítěte do stacionáře sleduje zlepšení zdravotního stavu dítěte a dále i jeho fyzický a duševní rozvoj. Umístění dítěte ve stacionáři není trvalé – je založeno na zdravotní indikaci. Pokud tato pomine, je dítě vyřazeno. Průběžné potvrzení pobytu dítěte ve stacionáři od odborného lékaře je vyžadováno nejméně jednou ročně, popř. dle stanoviska odborného lékaře, který určí trvání doby platnosti potvrzení.

Odbornou zdravotní péči a metodické vedení ve stacionáři garantuje odborný garant. Zdravotní péči provádí kvalifikovaná zdravotní sestra, která má osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Pedagogickou práci zajišťuje kvalifikovaný pedagog, neboť jde o obdobu školky.

Výše úhrady neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v ambulantním dětském stacionáři je 500 Kč. Změna výše neinvestičních nákladů vynaložených na provoz poskytování služby je vyhrazena pouze na základě rozhodnutí rady města.

Kapacita zařízení: 15 dětí ve věku od 3 let do doby dovršení věku povinné školní docházky.
Provozní doba: V pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku v době od 6 do 16 hodin.

Cíle služby Ambulantní dětský stacionář

 • prevence před onemocněním dětí;
 • posílení imunity dětí;
 • rozvoj návyků, dovedností, schopností dětí;
 • začlenění do běžného života;
 • zvyšování kvality života dětí.

Kritéria pro přijetí dítěte

Při rozhodování o přijetí dítěte budou zvážena jednotlivá kritéria s ohledem na kapacitu zařízení:

 • podaná řádně vyplněná žádost o zařazení do pořadníku,
 • dosažení věku dítěte 3 let do doby dovršení věku povinné školní docházky,
 • doporučení odborného lékaře nebo doporučení odborného zástupce se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, který vykonává v zařízení Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO lékařský dozor v oboru alergologie, klinická imunologie a dětské lékařství; do stacionáře dítě indikuje odborný lékař na základě jeho zdravotní indikace (nelze dítě umístit ve stacionáři pouze na základě doporučení praktického dětského lékaře),
 • potvrzení o zdravotním stavu ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost,
 • soběstačnost dítěte s přihlédnutím k věku; v případě snížené soběstačnosti dítěte z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, je podmínkou pro přijetí zajištění osobní asistence dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách,
 • absolutní přednost vzniká, pokud osoba odpovědná za výchovu dítěte (zákonný zástupce) relevantně doloží, že místem trvalého pobytu dítěte je obec Litoměřice,
 • absolutní přednost vzniká v případě sourozeneckého vztahu, kdy starší sourozenec je příjemcem služby

pdfFormulář „Žádost o zařazení do pořadníku“ je ke stažení ZDE (PDF, 210 kB)

pdf„Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí“ je ke stažení ZDE (PDF, 130 kB)

Denní režim v ambulantním dětském stacionáři  

6:00 – 8:00 příjem dětí s ranním filtrem, který  provádí sestra (do stacionáře mohou pouze děti bez akutního infektu)
volná hra
8:00 – 8:30 výchova, dechová cvičení – kolektivní RHB péče (stimulace akupresurních bodů chodidel, dechová gymnastika, rehabilitační cvičení, atd.)
8:30 – 9:00 dopolední svačina
9:00 – 10:00 výchovné vzdělávací činnosti, léčebně preventivní stacionární aktivity kolektivní RHB péče (stimulace akupresurních bodů chodidel, dechová gymnastika, rehabilitační cvičení, bazén, atd.), individuální RHB péče dle indikace obvodního nebo odborného lékaře
10:00 – 11:00 pobyt venku dle počasí nebo hry
11:00 – 11:30 oběd
11:30 – 12:00 vyzvedávání dětí
příprava na odpočinek
12:00 – 14:00 odpočinek dětí, spánek
14:00 – 14:15 odpolední svačina
14:15 – 16:00 vyzvedávání dětí, zůstávající děti si hrají do vyzvednutí
foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg
foto11.jpg
foto12.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
foto16.jpg
foto15.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg
foto19.jpg
foto20.jpg