Dětská skupina - JESLIČKY - služba péče pro děti do 3 let

Dětská skupina - JESLIČKY - výroční zpráva 2019

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2019 pro službu Dětská skupina - JESLIČKY za rok 2019

Více…

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že Centrum Srdíčko od 18. května 2020 opětovně zprovznilo dvě dětské skupiny, a to Dětskou skupinu – JESLIČKY a Dětskou skupinu – ZDRAVÉ ŠKOLIČKY.

Dorovod dětí již nemusí mít v šatnách roušky. Provoz se řídí v analogii dle dokumentu, který byl vydán MŠMT, viz. Provoz o prázdninách

V rámci zprovoznění je třeba podepsat při novém příjmu Čestné prohlášení. Čestné prohlášení 

  • Vážení rodiče, z důvodu mimořádného opatření při epidemii jsme měli  od 23. 3. 2020 do 17. 5. 2020 uzavřenou Dětskou skupinu - JESLIČKY a Dětskou skupinu - ZDRAVOU ŠKOLIČKU. Děkujeme za pochopení, které jste projevili. 

 

logo opz esf jesličky

 

DĚTSKÁ SKUPINA - JESLIČKY ve formě služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte

Jedná se o činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o svěřené dítě, která je poskytována v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, dovedností, kulturních a hygienických návyků. Cílem je spokojené, všestranně se rozvíjející dítě, které je ve třech letech připraveno pro vstup do MŠ.

S dětmi pracujeme dle vypracovaných měsíčních a týdenních výchovných plánů, Plán výchovy a péče je ke stažení ZDE (PDF,501 kB) jejichž cílem je rozvoj tělesných a duševních schopností dítěte, hudebně pohybových projevů, upevňování hygienických návyků, rozvíjení soběstačnosti a sebeobsluhy, stolování včetně přípravy na  přechod do MŠ. Počet pečujících osob je nadstandatdní, neboť o 20 dětí pečují 4 tety ve skupinkách. Měsíční plány jsou rozděleny na plán výchovy a péče. Plán výchovy obsahuje výchovu rozumovou, pracovní, hudební, výtvarnou a tělesnou. Běhen týdne každá skupinka prostřídá jednu složku výchovy. Ukázky dětských prací vystavujeme formou výstavky a nástěnek v přijímací místnosti. Při odchodu dítěte za zařízení informujeme rodiče o průběhu dne. Velkou pozornost věnujeme zdravému tělesnému vývoji a otužování formou denního pobytu venku na zahradě nebo na vycházce. Denně sledujeme stav ovzduší a pouze ze nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek omezíme pobyt venku.   

Dětský skupina - JESLIČKY ve formě služby péče ro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let se řídí Provozním řádem, viz.  Provozní řád je ke stažení ZDE (PDF, 292 kB)

Dětská skupina - JESLIČKY v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 čerpá dotaci na provoz z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost, a to v rámci výzva 03_19_112 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost Publicita OPZ.

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/112/0011343, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011343. 

Logo OPZ 

 

Kritéria pro přijetí

V rámci posuzování přijetí dítěte do služby budou zvážena jednotlivá kritéria a podmínky s ohledem na kapacitu zařízení:

(1)  Podaný, řádně v českém jazyce požadavek o zařazení do pořadníku vyplněný a osobami odpovědnými za výchovu dítěte/oběma zákonnými zástupci podepsaný   Požadavek o přijetí

(2)  Dosažení věku dítěte, tedy od 18 měsíců do doby 3 let

(3)  Soběstačnost, schopnosti a   dovednosti dítěte s přihlédnutím k věku

(4)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/zákonných zástupců, že při   podpisu smlouvy o poskytování služby předloží aktuální potvrzení vztahující   se k datu přijetí dítěteo zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí   do dětské skupiny, bez nutnosti užívání léků po dobu pobytu včetně   souhlasného stanoviska se vstupem do kolektivu od ošetřujícího   praktického lékaře pro děti a dorost

(5)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/zákonných zástupců, že při   podpisu smlouvy o poskytování služby předloží aktuální potvrzení vztahující   se k datu přijetí dítěteo   tom, že se dítě podrobilo stanovenému   pravidelnému očkování dle platných právních předpisů nebo že je proti   nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou   kontraindikaci 

(6)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/obou zákonných zástupců, že umístěním dítěte do zařízení sleduje   uplatnění na trhu práce a tímto dítě   bude, krom případné omluvené absence z důvodu nemoci, dovolené apod., do dětské skupiny v době provozu v pracovních dnech pravidelně   docházet

(7)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/obou zákonných zástupců, že při podpisu smlouvy o poskytování   služby předloží relevantní potvrzení   vztahující se k datu přijetí dítěte do dětské skupiny o existujícím pracovně právním vztahu, nebo   pokud vykonává samostatnou výdělečnou činnost, doloží potvrzení příslušné   správy sociálního zabezpečení o účasti na důchodovém pojištění, popř.   studující osoba odpovědná za výchovu dítěte/zákonný zástupce předloží potvrzení o denním studiu

(8)  Sourozenecký vztah, kdy v případě sourozeneckého vztahu, bude osobou odpovědnou za výchovu   dítěte/zákonným zástupcem relevantně doloženo, že sourozenec je příjemcem služby dětská skupina v organizaci 

(9)  Místo trvalého  pobytu dítěte je město Litoměřice, danou skutečnost relevantně doloží osoba odpovědná za výchovu dítěte/zákonný zástupce

(10)  Osoba odpovědná za výchovu dítěte/zákonný zástupce je v zaměstnaneckém  poměru u organizace provozující dětskou skupinu, popř. u zřizovatele nebo jeho subjektů zřízených či založených

Seznam toho, co bude váš chlapeček nebo holčička potřebovat

  • Bačkůrky s uzavřenou patou (měly by být protiskluzové a pevně sedící na nožičce)
  • Pohodlné převlečení do vnitřních prostor (oblečení by mělo být takové, aby dítě mohlo být co nejvíce samostatné – tj. pokud možno žádné knoflíky, zapínání na zádech apod.). Nejlepší jsou tepláčky, tričko, leginky, kraťásky nebo sukýnka.
  • Pohodlné a účelné převlečení na ven, u kterého nevadí, že se ušpiní, obuv vhodnou na zahradu (tepláčky, tričko, mikina, bundička… + dávejte dětem vždy pokrývku hlavy a oděv prosím přizpůsobte aktuálnímu počasí)
  • Pyžamko nebo noční košilku na odpolední odpočinek na lehátku
  • Náhradní oblečení do skříňky, náhradní prádlo pro případ nehody
  • Pleny, papírové kapesníčky, vlhčené kapesníčky, apod.

Děti musí mít všechny své věci IDENTIFIKOVATELNÉ (značkou – obrázkem či podepsané!!!)

Potřebné dokumenty k přijetí

V případě zájmu o vstup do služby je nejdříve nutné vyplnit Požadavek o zařazení do pořadníku, který rodiče dodají do služby. Požadavky o přijetí posuzuje Pracovní skupina, která se schází s ohledem na uvolněnou kapacitu a vydává kladné či zamítavé stanovisko. Až poté, co obdržíte informaci, že Váš požadavek byl posouzen a Vaše dítě bude moci do služby docházet, obdržíte níže uvedené další dokumenty s vysvětlením, jak postupovat. Rozhodně nenechávejte potvrzovat  níže uvedené dokumenty dříve. Děkujeme za pochopení.

pdfFormulář  „Požadavek o zařazení do pořadníku“ je ke stažení ZDE (PDF, 80,5 kB)

Potvrzení_posudek_od lékaře očkování_zdravotní způsobilost dítěte_je ke stažení ZDE (PDF, 79,8 kB)

Potvrzení podpořené osoby o vazbě na trh práce je ke stažení ZDE (PDF,487kB)

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte ze zařízení je ke stažení ZDE (PDF,746 kB)

Provozní řád_Dětská skupina - JESLIČKY je ke stažení ZDE (PDF,292kB)

Smlouva je ke stažení ZDE (PDF,157,3 kB)

Daňová sleva pro rodiče

V rámci oblasti daňových předpisů, kde jsou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vymezena předškolních zařízení,  je „předškolní zařízení“  pro účely daní z příjmů definováno zařízení služby spéče o détě v dětské skupině. Tudíž si rodiče mohou každoročně požádat o potvrzení pro uplatnění slevy za vynaložené náklady. Na žádost rodiče vystavíme potvrzení o výši vynaložené částky ve zdaňovacím období, které rodiče  předloží do mzdové účtárny v rámci žádosti o provedení ročního zúčtování nebo se doklad přiloží k daňovému přiznání. Oficiální vyjádření finančního úřadu zní: Problematiku slevy na dani za umístění dítěte řeší § 35ba, odst. 1 písm. g)  a § 35bb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním  zařízení. Co se rozumí předškolním zařízením, upravuje § 35bb v odstavci 4 (komentář MDS: patří sem i dětské skupiny). Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy

Právní podklady

Dne 31. 10. 2012 Zastupitelstvo města Litoměřice na základě doporučení Rady města Litoměřice schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum – SRDÍČKO. V rámci uvedeného dodatku je od 1. 1. 2014 předmět činnosti navazující na hlavní účel organizace služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte v organizaci. Zřizovatel uvedenou službu schválil jako alternativu jeslí, které Centrum – SRDÍČKO provozovalo a na základě zákona ust. § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění posledních předpisů, musel být provoz jeslí jako zdravotnického zařízení k 31. 12. 2013 ukončen.

Organizace má oprávnění od 1. 9. 2018 poskytovat provoz DĚTSKÉ SKUPINY, a to na základě  zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů na MPSV ČR, viz. http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php?search&okres=Litom%C4%9B%C5%99ice

foto10.jpg
foto11.jpg
foto15.jpg
foto18.jpg