Podrobný popis služby denní stacionář

Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu).
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC).
 • Poskytnutí stravy (zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku a zásadám racionální výživy a případným potřebám dietního stravování).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovné a aktivizační činnosti, pohybové, rehabilitační činnosti, činnosti vedoucí k nácviku a k upevňování motorických, orientačních, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřených vzdělávacích a rozumových činností).
 • V rámci aktivizačních činností mají uživatelé možnost zúčastnit se různých výletů, procházek v okolí, společných kulturních akcí, sportovních her, posezení u grilování, apod.
 • Sociálně terapeutické činnosti (sociálně terapeutická činnost, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování uživatelů, např. práce s interaktivní tabulí či interaktivním kobercem MAGIC BOX, pobyt ve snoezelenu, využívání speciálního rezonančního terapeutického lůžka, výtvarné, hudební činnosti).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů).
 • Základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé situace uživatele.

Poskytované fakultativní činnosti

Uživatel si může sjednat také poskytnutí fakultativních služeb dle aktuální nabídky:

 • canisterapie a pobyt v rámci SAS Valdek jsou poskytovatelem zajišťovány na základě požadavku uživatele a dle možností externího poskytovatele služeb, popř. jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, dle technických možností, dle aktuální nabídky služeb, v termínech dle rozpisu
 • speciální odborné činnosti, např.  muzikoterapie, a to dle poptávky v návaznosti na možnosti zajištění externím subjektem  
 • různé výlety po okolí speciálním automobilem s plošinou, kde mohou být vozíčkáři po dobu přepravy na svém invalidním vozíku (dle provozních a organizačních možností poskytovatele)
 • pobyt ve snozelenu či na speciálním rezonančním lůžku (dle provozních a organizačních možností poskytovatele)

Poskytování stravy

V denním stacionáři je zajištěna strava, která odpovídá zásadám racionální výživy. Strava je připravována přímo v zařízení a podávána ve formě, která individuálně zohledňuje možnosti a schopnosti uživatelů. V případě potřeby a na žádost uživatele je zajištěn oběd dle možností v dietním režimu. Při podávání stravy je vždy podáváno pití. Při těchto činnostech jsou dodržovány platné hygienické předpisy.

Podporované rozhodování

Dle nové právní úpravy, tj. dle nového občanského zákoníku, lze aplikovat i takzvané podporované rozhodování.

Jde zejména o určité případy, kdy je člověk stižený např. mentální poruchou, jež mu při rozhodování působí potíže. Zde přichází na řadu podpůrce, který bude jednat spolu s ním (nikoliv za něj), aniž by musel být podporovaný člověk omezen na svéprávnosti. Podpůrce nemá primárně činit právní úkony, není to zmocněnec ani zákonný zástupce ani opatrovník. Podpůrce je osoba, která má fakticky podporovaného podporovat, zejména účastí u právních jednání nebo i pomocí v běžných životních situacích. O nápomoci uzavře podpůrce a podporovaný smlouvu, která podléhá schválení soudu. Nový Občanský zákoník stanoví povinnosti podpůrce (zejména v tom, že nesmí ohrozit zájmy podporovaného například ovlivňováním či se na jeho úkor bezdůvodně obohatit – § 47/1 nový Občanský zákoník.

Další variantou v rámci podporovaného rozhodování je zastoupení členem domácnosti. Člověk, který je stižen např. mentální poruchou, jež mu brání samostatně právně jednat, a který nemá jiného zástupce, bude si moci zvolit zástupce z řad členů jeho domácnosti. Za členy domácnosti se přitom považují potomci, předci, sourozenci, manžel nebo partner nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky. Rozdíl oproti nápomoci je zde v tom, že k zastoupení členem domácnosti nedochází a priori uzavřením smlouvy, byť je to pochopitelně také dvoustranný vztah. Zástupce má povinnost oznámit zastoupení, vysvětlit jeho důsledky. Zástupce dá zastoupenému na vědomí, že ho bude zastupovat, a srozumitelně mu vysvětlí povahu a následky zastoupení. Odmítne-li to člověk, který má být zastoupen, zastoupení nevznikne; k odmítnutí postačí schopnost projevit přání. Ke vzniku zastoupení se vyžaduje schválení soudu. Zastoupení členem domácnosti se vztahuje pouze na obvyklé záležitosti v životě zastoupeného, tj. především na záležitosti týkající se poskytování zdravotních a sociálních služeb, žádostí o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a sociálního zabezpečení apod. Zástupce dbá o ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv i o to, aby způsob jeho života

Další možností je alternativa, že soud může jmenovat člověku opatrovníka. Přitom mu nemusí omezovat svéprávnost. To znamená, že právně jednat může člověk i opatrovník. Opatrovník také dohlíží, zda má člověk všechno potřebné zajištěno, zaplaceno apod. Soud určí práva a povinnosti opatrovníka.

V případě, že žadatel či uživatel se ocitne v pozici opatrovance dle legislativy, tj. nového Občanského zákoníku platí: „Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, lze jeho právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li mu újmu. Postačí-li však k nápravě jen změna rozsahu opatrovancových povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy stran.“

Základem je podpora vlastní vůle uživatele a podpora uživatele při zvažování možností a zapojení do procesu rozhodování. Jedná se o přístup, který je zaměřen na uživatele, který má narušenou schopnost sám za sebe rozhodovat. Jde tedy o to, aby každý uživatel skutečně mohl konat podporovaná rozhodnutí.

Nelze se však omezit jen na rozhodování v každodenních běžných situacích, je zapotřebí podporovat i rozhodnutí, která ovlivní člověka z dlouhodobé perspektivy, a rovněž podporovat právní vědomí a způsobilost člověka k právním úkonům.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatele sociální služby denní stacionář při žádosti a sepsání smlouvy vždy dává souhlas se zpracovním svých osobních údajů, který může kdykoliv odvolat. V případě odvoláním souhlasu však není možné nadále službu poskytovat, neboť vedení anonymní evidence a osobní dokumentace je zcela nemožné a v přímém rozporu s obsahem poskytované služby.  Děkujeme za pochopení. 

Právo si stěžovat

Každý, kdo není spokojen s poskytováním služeb v organizaci, může podat stížnost. Stížnost může být podána i anonymně a to poštou na adresu organizace, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím schránek na stížnosti.

Komu: Stížnosti lze podat dle věcné příslušnosti u níže uvedených odpovědných zaměstnanců, kteří mají za povinnost stížnosti řešit. Jedná se o tyto zaměstnance:

ředitelka organizace: Ing. Ivana Humlová, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice, +420 734 587 051, e-mail: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz,  datová schránka - ID schránky: afh46c4 

zástupce ředitelky a vedoucí služby Denní stacionář: Martin Brůža, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice, +420 731 512 199 , e-mail: vedoucidennistacionar@centrumsrdicko.cz 

Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, může požádat o posouzení vyřízení stížnosti níže uvedené instituce:

Zřizovatel organizace: Městský úřad Litoměřice, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Mírové náměstí 15/7, 412 01 LITOMĚŘICE,  e-mail: podatelna@litomerice.cz, e-podatelna: epodatelna@litomerice.cz Datová schránka: tpebfnu,  tel.: 416 916 111

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor sociálních věcí nebo Odbor zdravotních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, e-mail podatelna@ochrance.cz, ID datové schránky: jz5adky

Český helsinský výbor, Štefánkova 216/21, 150 00 Praha 5,e-mail:  info@helcom.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí - pracoviště Ústí nad Labem, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, oddělení inspekce severovýchodní Čechy, Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 950 196 583

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 221 921 111

Přehled základních lidských práv uživatelů denního stacionáře

„nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu, nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých“

Lidská práva a svobody, která jsou v zařízení respektována:

Právo na ochranu soukromí – uživatel má právo na ochranu svého soukromí a pracovníci denního stacionáře jsou povinni toto plně respektovat /např. dodržování soukromí při osobní hygieně/

Právo na osobní svobodu a svobodu pohybu – s vědomím klíčové pracovnice a s ohledem na schopností uživatele je mu umožněn pohyb v  prostorách denního stacionáře, terasy a dalších společných prostor

Právo na důstojné zacházení – pracovnice denního stacionáře se musí chovat k uživateli vhodným způsobem, naslouchat mu, neoslovovat uživatele zesměšňujícími výrazy, respektují přání uživatele, jak chce být oslovován. Uživatel nesmí být zneschopňován.

Právo svobodně se rozhodnout a podstoupit přiměřené riziko – uživatel má právo si vybrat z nabízených základních i fakultativních činností, je zachována jeho jedinečnost dle jeho fyzických i duševních možností, a to i za cenu určitého rizika. Je však nutné, aby byl o tomto riziku informován. Uživatel nemá stravovací povinnost, nesmí být nucen do jídla. Uživatel má právo rozhodovat o svém vzhledu. Pracovníci denního stacionáře respektují přání rodiny do té míry, pokud není v nesouladu či na úkor přání uživatele. Přání rodiny nemůže mít negativní dopad pro uživatele. 

Právo na vzdělání  - uživatel má právo na vzdělání, které je v denním stacionáři plně respektováno 

Právo svobodného myšlení, svědomí a náboženského vyznání – uživatelé nejsou ve svobodě myšlení a náboženského vyznání omezováni

Právo stěžovat si – každý uživatel, ale i jeho zákonný zástupce, opatrovník, zastupující člen domácnosti či blízká osoba, mají právo podávat stížnosti. Mohou si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. V rámci stížností je postupováno dle platných vnitřních pravidel, která jsou zpřístupněna. 

Právo na osobní plán služby – uživatel má právo na plánování služby s ohledem na jeho individuální cíle

Právo na přiměřeně bezpečné služby – uživatelé jsou informováni o možných rizicích, které jim hrozí, každý uživatel je jednou ročně seznámen o případném postupu, pokud by nastala nouzová či havarijní situace.  Zařízení má vypracovanou vnitřní metodiku k řešení těchto situací a další vnitřní předpisy týkající se bezpečnosti, požární ochrany i hygienických norem.

Právo na ochranu osobních údajů – každý uživatel má právo na ochranu osobních údajů a ochranu před jejich zneužitím. Veškerá dokumentace uživatele je zabezpečena proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou. Všechny pracovnice mají ze zákona povinnost zachování mlčenlivost, uživatel poskytuje písemný souhlas ke zpracování osobních údajů. Uživatelé se mohou rozhodnout, zda dají souhlas k veřejné prezentaci obrazových a zvukových záznamů z činností zařízení či lze uveřejnit jejich jména.

Právo na ochranu před zneužitím – je zakázáno používat tělesné tresty či týrání, jak ze strany pracovníka, tak ze strany jiného uživatele. Pracovnici denního stacionáře jsou povinni chránit uživatele před sexuálním zneužíváním jiným uživatelem a jakékoliv sexuální/i partnerské/ kontakty pracovníků s uživateli jsou nepřípustné.

Právo na dostupnost informací – uživatel má právo na veškeré informace, které se týkají jeho osoby

Právo říci NE či vyjádřit nesouhlas uživatel má právo jakýmkoliv způsobem vyjádřit svůj nesouhlas, který musí být akceptován