Pro koho je služba denní stacionář určena?

Služba denní stacionář je určena pro

  • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením včetně osob se zdravotním postižením, a to zejména vy smyslu osoby s poruchou autistického spektra, ve věku od 3 do 64 let, jejichž zdravotní stav umožňuje pobyt v kolektivním zařízení (např. bez diagnostiky infekčního onemocnění, vyloučena potřeba zdravotní péče). Služba je určena jak mobilním, tak imobilním uživatelům, kteří potřebují individuální míru podpory, pomoci či péče jak v rámci zajištění a podávání stravy, oblékání, zajištění tělesné hygieny, apod. Zařízení je i pro uživatele, kteří potřebují velkou míru podpory. Chování žadatele nesmí z důvodu duševního onemocnění závažným způsobem narušit kolektivní soužití kvůli bezpečnosti ostatních uživatelů.
  • Mentální postižení je v rámci denního stacionáře vnímáno jako postižení jedinců, při kterém dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Není to nemoc, ale trvalý stav. Jedná se o podstatné omezení stávajícího výkonu vyznačující se podprůměrnou úrovní intelektových schopností se současným omezením adaptačních dovedností: komunikace, sebeobsluha, sociální dovednosti, sebeurčení, školní výkon, volný čas a práce, využití sociálních služeb.
  • V rámci sociální služby denní stacionář pojem kombinované postižení zahrnuje dvě nebo více různých postižení, které se spolu navzájem kombinují, dosahují různého stupně postižení. Jde tedy zejména o jedince s mentálním postižením a např. zrakovým, tělesným a sluchovým postižením.
  • Pokud je uživatel nezletilý, je třeba, aby byl zastupován zákonnými zástupci. Pokud je uživatel omezen ve svéprávnosti a není zcela schopen podílet se na sepsání smlouvy, naplánování využívání sociální služby a následné úhradě využitých služeb, je třeba, aby uživatele zastupoval jeho opatrovník (popř. zastupující člen domácnosti či zplnomocněná osoba, kterou pro tyto účely určil soud).

Služba denní stacionář není určena pro

koho…proč…
Osobu, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení. V zařízení nepracuje zdravotnický personál.
Osobu, která trpí akutním infekčním onemocněním. Z důvodu ochrany ostatníchuživatelů a personálu.
Osobu s nezvladatelným agresivním chováním ohrožující ostatní. Z důvodu ochrany ostatníchuživatelů a personálu.
Uživatele nerespektující smluvní vztahy a vnitřní pravidla služby. Z důvodu ochrany ostatníchuživatelů a personálu.
Osobu závislou na návykových a omamných látkách. Zařízení není specializováno na tuto problematiku.
Osobu s duševní poruchou či onemocněním, jejichž projevy destabilizují ostatní uživatele. Zařízení není specializováno na tuto problematiku.
Uživatele, s kterým byla v uplynulém půlroce ukončena smlouva z důvodu vážného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Z důvodu ochrany ostatníchuživatelů, personálu a služby.