Zájemce o službu denní stacionář

Zájemcem je osoba, která má za to, že spadá do cílové skupiny nebo potřebuje zkonzultovat, zda spadá do cílové skupiny. S jakoukoliv osobou, která projeví zájem o vstup do sociální služby denní stacionář společně vyjednáváme, jak by dle jeho představ měla služba vypadat, co od služby zájemce očekává, jaké cíle zájemce můžeme prostřednictvím služby naplňovat, zájemce se ptáme na informace, ze kterých lze usoudit, zda spadá do cílové skupiny,  zájemci sdělujeme informace o tom, jaké služby nabízíme, podmínky, rozsah a způsob poskytování služeb, apod. Pokud je osoba omezena na svéprávnosti, není to důvod k tomu, abychom s tímto zájemce neprojednali možnost vstupu do služby.

Informace sdělované zájemci

Se zájemcem o sociální službu jedná sociální pracovnice s vedoucím sociální služby. Zájemci o sociální službu jsou sdělovány následující informace: základní informace o sociální službě denní stacionář, podmínky pro přijetí, podmínky pro nepřijetí, poslání a cíle denního stacionáře, cílovou skupinu uživatelů denního stacionáře, věkovou strukturu a maximální možnou kapacitu zařízení, formu sociální služby, dobu poskytování sociální služby, rozsah poskytovaných základních služeb, poskytované fakultativní činnosti, možnost podání stížnosti, jak je nakládáno s osobními údaji, nabídku zdravotnické služby fyzioterapie, nabídku možného vzdělávání, které provádějí pedagogové Základní školy praktické a základní školy speciální zde v prostorách organizace, nabídku stravy, která obsahuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, o cenách za stravu, výše a způsob úhrady za služby. Zájemci, který nemá trvalý pobyt v obci Litoměřice, je nabídnuta spolupráce ve smyslu oslovení příslušné obce, kde je trvale hlášen, za účelem řešení možné participace na úhradě za sociální službu. Náležitosti smlouvy o poskytování služeb včetně osobního cíle uživatele, informace o adaptačním procesu, informace o individuálním plánování. Zájemci je vysvětleno, že v denním stacionáři po uplynutí adaptačního procesu, probíhá individuální plánování, které je tzv. šité na míru konkrétně každému uživateli. Jde o proces vedení uživatele k určitému cíli, který je společně s pracovníky denního stacionáře v zájmu uživatele definován. Pro tyto účely je podmínkou uživatelovo souhlasné stanovisko s individuálním plánováním.

Informace zjišťované od zájemce

Od zájemce o sociální službu sociální pracovnice zjišťuje tyto informace: kde se zájemce o naší službě dozvěděl, kde zájemce bydlí, kolik je zájemci let, o co se zajímá, jeho očekávání, požadavky a přání, osobní cíle, potřeby a potřebnou míru podpory, dle vyjádření zájemce typ zdravotního postižení (s odkazem na zmapování, zda zájemce spadá do cílové skupiny denního stacionáře), míru mobility, potřeba kompenzačních pomůcek, alergie, diety, záchvatovité stavy, apod. Veškeré informace zjišťujeme v rámci rozhovoru s uživatelem (popř. zákonným zástupcem, opatrovníkem či soudem určeným zastupujícím členem domácnosti).

Žadatel o sociální službu

Osoba, která má za to, že spadá do cílové skupiny sociální služby denní stacionář a rozhodla si podat vyplněnou žádost o přijetí za účelem využití poskytování služby denní stacionář. Žádost podává osoba - občan České republiky (občan členského státu EU nebo osoba cizinec s pobytem déle jak 3 měsíce). Žádost je možné si vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice či vedoucího sociální služby. S každým, kdo má zájem o poskytování služby denní stacionář rádi žádost předem projednáme, popř. společně vyplníme. Z těchto důvodů není umístěna na webových stránkách organizace, neboť upřednostňujeme osobní kontakt. Pokud však potencionální žadatel chce žádost poslat elektronicky či poštou, vyhovíme.

Kritéria a podmínky pro přijetí do denního stacionáře

  • Podaná a vyplněná žádost o přijetí, kterou obdržíte přímo v denním stacionáři.
  • Žadatel spadá do vymezeného okruhu cílové skupiny a věkové struktury uživatelů dle registru sociálních služeb a po dobu poskytování sociální služby denní stacionář mu jeho zdravotní stav umožní pobyt v ambulantním kolektivním zařízení (vyloučena potřeba zdravotních výkonu ze strany poskytovatele).

Odmítnutí žadatele o službu

Odmítnout poskytování sociální služby lze pouze v případě, že:

  • Žadatel o službu nespadá do vymezeného okruhu cílové skupiny a věkové kategorie dle registru sociálních služeb.
  • Kapacita denního stacionáře je naplněna.
  • Jedná se o žadatele, se kterým byla ukončena smlouva z důvodu vážného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí o poskytnutí téže služby.

Při odmítnutí  se neuspokojenému žadateli poskytne základní sociální poradenství, které je součástí poskytování sociální služby, jak má svou situaci řešit jiným způsobem (např. předáním kontaktu na jiné služby).

Poskytování sociální služby

Každému zájemci o sociální službu denní stacionář jsou poskytnuty informace o poskytování sociální služby v takovém rozsahu, aby zájemce o sociální službu poznal, zda služba naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoli. Při kladném rozhodnutí, vyplní a podá žádost o přijetí do sociální služby denní stacionář.

Na základě podané žádosti, přetrvávajícího zájmu o službu a v případě, že žadatel splňuje kritéria pro přijetí a je volná kapacita služby, je žadatel přijat. O přijetí rozhoduje Konzultační skupina, která, krom jiného projednává žádosti o přijetí. Skládá se z vedoucího sociální služby, pracovníků v soc. službách neboli klíčových pracovníků a fyzioterapeutky. V případě kladného vyjádření Konzultační skupiny, ředitelka organizace (popř. zástupce ředitele) uzavírá s potencionálním uživatelem sociální služby, popř. zákonnými zástupci či opatrovníkem nebo soudem určeným zastupujícím členem domásnosti) smlouvu o poskytování sociální služby denní stacionář. Žadatel  o sociální službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby včetně Vnitřních pravidel denního stacionáře a Úhradovníku. Poskytovatel sjednává se žadatelem o službu rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl, který odráží možnosti, schopnosti a splnitelná přání. Sociální služba denní stacionář je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb.

Po přijetí uživatele do sociální služby prochází nově příchozí uživatel první tři měsíce a v případě potřeby následující tři měsíce adaptačním procesem. Průběh adaptace je zaznamenáván a vyhodnocován společně s uživatelem, popř. zákonným zástupcem či opatrovníkem, popř. pro tyto účely soudem určeného zastupujícího člena domácnosti či zplnomocněnou osobou.

Každý uživatel sociální služby má svého klíčového pracovníka a ten ve spolupráci se sociálním pracovníkem, s uživatelem sociální služby, popř. zákonným zástupcem či opatrovníkem, popř. pro tyto účely soudem určeného zastupujícího člena v domácnosti či zplnomocněnou osobou, vytváří individuální plán uživatele, který vychází z individuálně určených potřeb a osobních cílů uživatele. Cíle v rámci individuálního plánování vycházejí z možností, schopností a potřeb uživatele s ohledem na rizika, která jsou předem vytipována. Průběh služby je přiměřeně plánován. Naplňování osobních cílů uživatele je v průběhu služby s uživatelem, popř. zákonným zástupcem či opatrovníkem, popř.  pro tyto účely soudem určeného zastupujícího člena domácnosti či zplnomocněnou osobou, přehodnocováno. Poskytovatel sociální služby vede systematicky individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby. Míra podpory a zajištění denního programu je přizpůsobena uživatelům dle jejich potřeb, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich rozsah postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se v nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci.

Sociální službu denní stacionář poskytují kvalifikovaní, profesionální pracovníci. Navzájem se profesně podporují a neustále doplňují své znalosti a dovednosti. Při výkonu profese se pracovníci řídí etickým kodexem organizace.

smlouva o poskytování služby_vzor

informovaný souhlas_GDPR

Výše úhrady za službu a způsob placení

Uživatel, popř. zákonný zástupce či opatrovník nebo soudem určený zastupující člen domácnosti je povinen zaplatit úhradu za poskytnutou sociální službu. Úhrada je určena za 1 hodinu poskytování sociální služby. Výše platby za kalendářní měsíc se odvíjí od počtu hodin poskytování sociální služby, dle trvalého místa pobytu uživatele (uživatelé, kteří mají místo trvalého pobytu hlášené v Litoměřicích, mají v rámci finančního příspěvku města Litoměřice sníženou částku za pobyt v denním stacionáři) a také věkové kategorie, do které patří viz. Úhradovník. Pokud poskytování sociálních služeb netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

DENNÍ STACIONÁŘ sociální služba - ÚHRADA 
Uživatel s trvalým  pobytem v Litoměřicíchod 3 do 6 let  40 Kč/1 hod.
Uživatel s trvalým  pobytem v Litoměřicíchod 7 do 18 let 50 Kč/1 hod.
Uživatel s trvalým  pobytem v Litoměřicíchnad 18 let 65 Kč/1 hod.
Uživatel s trvalým pobytem mimo obec Litoměřice 87 Kč/1 hod.
Výše úhrady se poměrně krátí, pokud poskytování služby netrvá celou hodinu.

Fakultativní služby nad rámec základních činností

Všechny nabízené fakultativní služby, krom zdravotní služby fyzioterapie, jsou prováděny nad rámec základních činností, z toho vyplývá účtování běžných základních činností dle platného Úhradovníku

Fyzioterapie zdarma, a to na základě předloženého platného a relevantního poukazu na konkrétní zdr. výkon, který má organizace smluvně dojednaný se zdrav. pojišťovnou
Vnitřní bazén v organizaci: 20 Kč/1 využití/1 uživatel, a to dle reálných možností provozu
Valdek Slatina, SAS, pobyt u koňů: externí soc. služba zdarma, náklady na přepravu 20 Kč/1 cesta/1 uživatel
Muzikoterapie: skupinová terapie se odvíjí dle výše požadavku či osobních nákladů externího poskytovatele, dle počtu uživatelů a možností zajištění  
Canisterapie: úhrada se odvíjí dle výše požadavku externího poskytovatele, dle  počtu uživatelů a možností zajištění

Pobyt ve snoezelenu: zdarma

Využití speciálního rezonančního terapeutického lůžka: zdarma

Využití magnetoterapie (na základě povolení lékaře): zdarma

Výlety se speciálním automobilem s plošinou, kde mohou vozíčkáři cestovat na invalidním vozíku: 20 Kč/1 výlet - doprava/1 uživatel

Participace obcí v rámci příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů za poskytování sociální služby denní stacionář

V případě, že potencionální uživatel, který sepisuje smlouvu o poskytování služby, nemá trvalý pobyt v obci Litoměřice, je obeznámen o vyšší úhradě za poskytování soc. služby. Tato vyšší úhrada je z důvodu příspěvku zřizovatele, tj. Města Litoměřice, který obyvatelům s trvalým pobytem v Litoměřicích umožňuje nižší úhrady za soc. službu denní stacionáře. Uživateli, který nemá trvalý pobyt je nabídnuta spolupráce ve smyslu oslovení příslušné obce, kde je trvale hlášen, za účelem řešení možné participace na úhradě za sociální  službu.

Výše úhrady za stravu

Uživatel, popř. zákonný zástupce nebo opatrovník je povinen zaplatit úhradu za poskytnutou stravu dle věku uživatele. Výše úhrady za stravu je uvedena v Úhradovníku, který je součástí smlouvy o poskytování sociální služby a také je k dispozici na nástěnce v zařízení, u vedoucí sociálního služby, sociální pracovnice a ředitelky.